Przetargi.pl
Wykonanie usługi wydruku miesięcznika Gazeta Parkowa wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkowej na ulicach oraz skrzyżowaniach w centrach miast na terenie województwa śląskiego Nr 08/U/DM/15

Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka ogłasza przetarg

 • Adres: 41-501 Chorzów, Aleja Różana 2
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 3498361 , fax. 032 3498362
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. gen. J. Ziętka
  Aleja Różana 2 2
  41-501 Chorzów, woj. śląskie
  tel. 032 3498361, fax. 032 3498362
  REGON: 00015019400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.parkslaski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: S.A., w której ponad 50% akcji posiadają jednostki sektora finansów publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi wydruku miesięcznika Gazeta Parkowa wraz z dystrybucją bezpośrednią Gazety Parkowej na ulicach oraz skrzyżowaniach w centrach miast na terenie województwa śląskiego Nr 08/U/DM/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa wydruku miesięcznika Gazeta Parkowa wraz z dostawą 20.000 sztuk do siedziby zamawiającego oraz dystrybucją bezpośrednią 30.000 sztuk gazet na ulicach oraz skrzyżowaniach w centrach miast: Chorzów - 7.000 sztuk, Katowice - 23.000 sztuk (Zamawiający podał ilości miesięczne). Ilość gazet do rozdania w każdym miejscu wskazuje zamawiający. Łączna ilość punktów dystrybucji bezpośredniej znajdować się będzie w przedziale od 15 do 20 punktów. Listę punktów, na których ma być dystrybucja bezpośrednia zamawiający przekaże w termie nie później niż do poniedziałku poprzedzającego dystrybucję bezpośrednią gazety. W przypadku pierwszego numeru, jeżeli podpisanie umowy nastąpi po tym terminie Zamawiający przekaże listę w dniu podpisania umowy. 1. Gazeta będzie spełniać następujące wymagania: 1) format - A3, 2) objętość - 16 stron 3) kolorystyka - kolorowa, 4) papier - gazetowy, offsetowy, niepowlekany, 45 g/m2 5) szyta, 2. Ustalenia dodatkowe: a) Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie elektronicznej miesięcznik sformatowany i gotowy do wydruku w formie pliku PDF w termie nie później niż do wtorku poprzedzającego kolportaż gazety. W przypadku pierwszego numeru, jeżeli podpisanie umowy nastąpi po tym terminie Zamawiający przekaże plik w dniu podpisania umowy. b) Osoby zajmujące się dystrybucją bezpośrednią są zobowiązane do rozdawania gazet w czapeczce i koszulce z logiem gazety, które dostarczy Zamawiający c) Zamawiający zastrzega, że ma prawo do zmiany miejsc dystrybucji bezpośredniej gazet w trakcie trwania umowy. Termin realizacji: 1. Od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od 01.01.2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: a) Dystrybucja bezpośrednia gazet w każdy ostatni piątek miesiąca w godzinach 7.00-10.00 oraz 14.00-17.00 b) Do siedziby zamawiającego w każdy ostatni piątek miesiąca do godziny 10:00 c) Zamawiający przewiduje, iż może nastąpić zmiana terminów o których mowa w punktach a) i b). W takim przypadku poinformuje Wykonawcę o zmianie w terminie nie krótszym niż 14 dni przed dniem dystrybucji gazety. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu druki i kolportażu o czym poinformuje Wykonawcę co najmniej 14 dni przed planowanym terminem druku oraz kolportażu. Zmiana ta nie będzie zmianą umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 798240006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wymagane jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 1.000,00 zł, (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100), - wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, - wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm. ). - wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w ING Bank Śląski S.A. 90 1050 1214 1000 0010 0000 0685 (musi być zaksięgowane na koncie Zamawiającego przed terminem składania ofert), - wadium wnoszone w innej formie niż w pieniądzu należy złożyć przed terminem składania ofert w osobnej kopercie opisanej jak do przetargu z dopiskiem wadium, w kancelarii WPKiW S.A., Aleja Różana 2, 41-501 Chorzów, pok. 101

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności za fakturę 30 dni i wyżej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wpkiw.4bip.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach