Przetargi.pl
Wykonanie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych 16 obiektów stanowiących jednostki organizacyjne GZNK ZB

Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Zakład Budżetowy ogłasza przetarg

 • Adres: 80-254 Gdańsk, ul. Partyzantów 74
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 3201032, 3200220, 3023282 , fax. 058 3458235
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych - Zakład Budżetowy
  ul. Partyzantów 74 74
  80-254 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 3201032, 3200220, 3023282, fax. 058 3458235
  REGON: 19281776900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gznk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi w zakresie sprzątania pomieszczeń biurowych 16 obiektów stanowiących jednostki organizacyjne GZNK ZB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonywanie usługi sprzątania pomieszczeń w 16 budynkach biurowych we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku. Ogólna powierzchnia do sprzątania wynosi 6 769,26 m2. Wykonywanie usług sprzątania odbywać się będzie: - w obiektach dozorowanych fizycznie przez pracownika ochrony po godzinach pracy, - w obiektach, w których funkcjonuje elektroniczny monitoring zabezpieczający usługa świadczona będzie w godzinach uzgodnionych z Kierownikiem jednostki. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUG SPRZATANIA 1) Czynności codziennego sprzątania: a) w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych: - odkurzanie wykładzin dywanowych, mebli tapicerowanych, - mycie i konserwowanie właściwymi preparatami podłóg różnego rodzaju wraz z ich froterowaniem, - czyszczenie (na sucho) podłóg parkietowych, panelowych, - usuwanie plam i zabrudzeń, - mycie drzwi, parapetów i grzejników (według potrzeb), - czyszczenie mebli i sprzętu biurowego, - opróżnianie koszy do śmieci oraz uzupełnienie worków na śmieci (worki zapewnia wykonawca), b) w toaletach: - mycie podłóg, - mycie glazury, - mycie drzwi i ścianek kabinowych, - mycie punktów świetlnych, - mycie luster, - oczyszczanie i mycie armatury urządzeń sanitarnych, - opróżnianie koszy do śmieci i uzupełnianie worków na śmieci (worki zapewnia wykonawca), - bieżące uzupełnianie preparatów dezynfekująco - zapachowych w pomieszczeniach WC oraz w muszlach klozetowych (środki zapewnia wykonawca), - bieżące uzupełnianie w toaletach papieru toaletowego i ręczników jednorazowych (materiał zapewnia zamawiający). c) w pomieszczeniach ogólnych (klatki schodowe, korytarze, wejścia do budynków, zejścia do piwnic, palarnie): - zamiatanie podłóg, - mycie konserwowanie i polerowanie podłóg, - mycie i polerowanie poręczy i barier ochronnych, - mycie parapetów, - opróżnianie koszy do śmieci i popielniczek oraz uzupełnienie worków na śmieci (worki zapewnia wykonawca), - mycie drzwi wejściowych (drewnianych i PCV - przeszklonych), - mycie lamperii i drewnianej obudowy, - zamiatanie wejść do budynków, schodów (w okresie zimowym odśnieżanie) -codziennie. 2) Czynności okresowego sprzątania: - mycie drzwi i przegród międzystanowiskowych -1 raz w tygodniu, - mycie wszystkich okien (ramy oraz szyby) w tym okna w miejscach trudno dostępnych (klatki schodowe) technologią zaproponowaną przez Wykonawcę 2 razy w roku miesiąc marzec i październik (wykaz ilości okien stanowi załącznik nr 2 do siwz), - czyszczenie i powlekanie podłóg parkietowych, panelowych lub z innych tworzyw preparatami, pielęgnacyjnymi właściwymi dla danej powierzchni - 1 raz w tygodniu, - woskowanie podłóg kamiennych i schodów w celu uzyskania wymaganego połysku - 4 razy w roku, - mycie punktów świetlnych na korytarzach i w pokojach biurowych - 1 raz w kwartale, - odśnieżanie i usuwanie gołoledzi ze schodów i wejść do budynków w okresie zimowym na bieżąco wg potrzeb, - wynoszenie odpadów uprzednio posegregowanych do miejsc przeznaczonych na takie odpady (makulatura, szkło, inne). 3) POMIESZCZENIA ARCHIWUM - zamiatane raz w miesiącu. 4) POMIESZCZENIA POMOCNICZE - sprzątanie raz w miesiącu (powierzchnia pomieszczeń pomocniczych nie jest uwzględniona w powierzchni ogółem do sprzątania określonej w załączniku nr 1 do siwz). 5) CZYNNOŚCI PORZĄDKOWE W PRZYPADKU ROBÓT KONSERWATORSKICH LUB REMONTOWYCH W OBIEKTACH - będą wykonywane w pełnym zakresie określonym w pkt 1) i 2). Szczegółowy harmonogram godzin sprzątania codziennego i terminów sprzątania okresowego dla każdego z obiektów ustalony zostanie po podpisaniu umowy (najpóźniej do 31.12.2010 r.). Usługi sprzątania wykonywane będą przez Wykonawcę specjalistycznym sprzętem i przy użyciu urządzeń Wykonawcy, przy zastosowaniu środków i preparatów Wykonawcy. Wskazane jest stosowanie środków ekologicznych. W związku z przemieszczeniami oraz okresowo wyłączanymi pomieszczeniami z użytkowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo do ustalania w każdym miesiącu kalendarzowym ilości metrów kwadratowych powierzchni do sprzątania jednak nie przekraczających 6 769,26 m2 (minimalna powierzchnia do sprzątania 6 047,09 m2). Wykonawca jest zobowiązany po ukończeniu codziennych czynności określonych w niniejszej umowie do: a) zamykania drzwi i okien w każdym pomieszczeniu, b) zamykania drzwi wejściowych do budynku oraz poinformowania firmy sprawującej ochronę w formie elektronicznej, na co najmniej 20 minut przed opuszczeniem budynku, o włączeniu lokalnych systemów alarmowych. Wykaz obiektów i rodzajów powierzchni do sprzątania w 2011 roku - stanowi załącznik nr 1 do siwz. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych, o których mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Wymagane jest, żeby wykonawca miał status Zakładu Pracy Chronionej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 909192004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 3 500,00 ZŁ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gznk.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach