Przetargi.pl
WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-027 Katowice, ul. Francuska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 591 668 , fax. 032 2591671, 2554633
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
  ul. Francuska
  40-027 Katowice, woj. śląskie
  tel. 322 591 668, fax. 032 2591671, 2554633
  REGON: 28907000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/spskm.katowice
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE USŁUGI W ZAKRESIE OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI APARATURY MEDYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji aparatury medycznej. 2) Przedmiot zamówienia został podzielony na siedemdziesiąt dziewięć (79) części – Pakiety, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość części – Pakietów tj: a. Pakiet nr 1 – Wykonanie testów specjalistycznych aparatu przewoźnego RTG DRAGON; b. Pakiet nr 2 – Defibrylator Emitel; c. Pakiet nr 3 – Myjnie BELIMED; d. Pakiet nr 4 – Urządzenie myjąco-dezynfekujące LISCHKA; e. Pakiet nr 5 – Myjka dezynfektor AT-OS-SRL VIALE DEL LAVORO; f. Pakiet nr 6 – Komory laminarne Esco Micro Pte; g. Pakiet nr 7 – Aparat USG wraz z głowicami ALOKA; h. Pakiet nr 8– APARAT USG eZono A.G; i. Pakiet nr 9 – Aparat USG MINDRAY; j. Pakiet nr 10 – Przenośny aparat USG i Ultrasonograf SONOSCAPE; k. Pakiet nr 11 – Aparat do kriochirurgii KRIOPOL; l. Pakiet nr 12 – Aparat do kriochirurgii i Urządzenie do kriochirurgii KRIOMEDPOL; m. Pakiet nr 13 – Unit stomatologiczny DIPLOMAT DENTAL; n. Pakiet nr 14 – Holter RR A&D Instruments LTD; o. Pakiet nr 15 – Holtery RR SPACELABS; p. Pakiet nr 16 – Wiertarka stomatologiczna BRAUN; q. Pakiet nr 17 – HOLTERY A&D Instruments LTD; r. Pakiet nr 18 – STÓŁ OPERACYJNY SCHAERER MEDICAL; s. Pakiet nr 19 – Stół operacyjny OPX 300 RCB; t. Pakiet nr 20 – Diodowy laser terapeutyczny CTL; u. Pakiet nr 21 – Laser półprzewodnikowy Smart Xide; v. Pakiet nr 22 – Laser półprzewodnikowy DEKA M.E.L.A; w. Pakiet nr 23 – Mikroskop stereoskopowy operacyjny MOLLER-WEDE BELAMED; x. Pakiet nr 24 – Mikroskopy OLYMPUS; y. Pakiet nr 25 – Mikroskop operacyjny OPTON; z. Pakiet nr 26 – System do automatycznej mikroskopowej oceny rozmazów krwi i szpiku ZENTECH; aa. Pakiet nr 27 – Wirówki SIGMA; bb. Pakiet nr 28 – Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem SANYO; cc. Pakiet nr 29 – Monitor Zwiotczenia ORGANON LTD; dd. Pakiet nr 30 - Lampa operacyjna bezcieniowa z torem wizyjnym DR.MACH; ee. Pakiet nr 31 – Lampy operacyjne MEDILAND; ff. Pakiet nr 32 – Sterylizatory BELIMED; gg. Pakiet nr 33 – STERYLIZATORY PAROWE Spółdzielnia Pracy Mechanicz.; hh. Pakiet nr 34 – Zamrażarki NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC; ii. Pakiet nr 35 – Zamrażarka niskotemperaturowa Angelantoni Industrie; jj. Pakiet nr 36 – Niskotemperaturowa zamrażarka Panasonic; kk. Pakiet nr 37 – Zgrzewarka do drenów FRESENIUS KABI; ll. Pakiet nr 38 – Stacja uzdatniania wody CULLIGAN; mm. Pakiet nr 39 – Łóżko specjalistyczne REHA; nn. Pakiet nr 40 – Zestaw do endoskopii AVER MEDIA; oo. Pakiet nr 41 – Lampy WALDMANN; pp. Pakiet nr 42 – Urządzenia do terapii fotodynamicznej SCHULZE BOHM (OPTIMED); qq. Pakiet nr 43 – KOMPAKTOWY SYSTEM DO NAŚWIETLAŃ STÓP I DŁONI CP-4/3 PUVA, UVB- ¾ HYDROSUM; rr. Pakiet nr 44 – Helarium - łóżko do naświetleń METEC-SONNE; ss. Pakiet nr 45 – Osmometr VAPRO-WESCOR; tt. Pakiet nr 46 – Destylarka wody +odbieralnik wody SANYO; uu. Pakiet nr 47 – Cieplarka SANYO; vv. Pakiet nr 48 – SKANER RTG Durr Dental; ww. Pakiet nr 49 – Chłodziarka BOLARUS; xx. Pakiet nr 50 – Urządzenie do szybkiego badania czasu krzepnięcia International Technik; yy. Pakiet nr 51 – Myjnia do basenów LISCHKA; zz. Pakiet nr 52 – Aparat do podciśnieniowej metody leczenia ran V.A.C KCI; aaa. Pakiet nr 53 – Macerator HAIGH; bbb. Pakiet nr 54 – Aparat EKG ASPEL; ccc. Pakiet nr 55 – Wagi elektroniczne, lekarskie RADWAG; ddd. Pakiet nr 56 – Kardiomonitory, monitory PHILIPS; eee. Pakiet nr 57 – Konsola CORE – STRYKER; fff. Pakiet nr 58 – Zautomatyzowany system obrazowania ze stacją skanującą z funkcją Target BIO VIEW LTD; ggg. Pakiet nr 59 – Spektrofotometr do pomiaru stężeń kwasów nukl. NANO DROP; hhh. Pakiet nr 60 – Aparat do pomiaru stężeń kwasów nukleinowych Nanophotometr IMPLEN; iii. Pakiet nr 61 – Sekwenator LIFE TECHNOLOGIES; jjj. Pakiet nr 62 – Alkomat ALCOSCAN; kkk. Pakiet nr 63 – KOMORA LAMINARNA TOP SAFE 1.2 BIOAIR EUROCLONE; lll. Pakiet nr 64– Most medyczny MZ LIBEREC; mmm. Pakiet nr 65 – Zamrażarka niskotemp. AZBIL TELSTAR BENELUX; nnn. Pakiet nr 66 – Audiometry oraz Mostki impendancyjne MADSEN; ooo. Pakiet nr 67– Videolaryngoskopy aircraft MEDICAL LIMITED; ppp. Pakiet nr 68 – Zamrażarka niskotemperaturowa Telstar Azbil Telstar Benelux BV; qqq. Pakiet nr 69 – Pompa infuzyjna objętościowa Hospira inc (promed); rrr. Pakiet nr 70 – Respirator Flight Medical; sss. Pakiet nr 71 – Pompa infuzyjna objętościowa Hospira inc (promed); ttt. Pakiet nr 72 – SYSTEM CYFROWEJ OBROBKI ZDJĘĆ RTG FCR FUJI FILM; uuu. Pakiet nr 73 – Zestawu Fluke do stymulacji pacjenta wraz z testerem pulsoksymetrów – kalibracja FLUKE; vvv. Pakiet nr 74 – Aparaty do izolacji kwasów ROCHE; www. Pakiet nr 75 - Urządzenie do rozmrażania preparatów krwiopochodnych BARKEY; xxx. Pakiet nr 76 - Inkubator dwutlenku węgla EPPENDORF AG; yyy. Pakiet nr 77 - Sterylizator gazowy 3M HEALTH CARE; zzz. Pakiet nr 78 - Zestaw FESS Z WYPOSAŻENIEM Rudolf Medical; aaaa. Pakiet nr 79 - Pompa infuzyjna IVACP4000 IVAC Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone są w Załącznikach nr 7 ÷ 85 do SIWZ. 3) Przedmiot zamówienia został podzielony na 79 części (pakietów), co oznacza możliwość składania ofert częściowych na dowolną ilość części (pakietów). Zamawiający nie wyraża zgody na dodatkowy/ inny podział przedmiotu zamówienia. 4) Każdemu z wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na dowolną ilość wybranych przez siebie części (pakietów). 5) Brak jakiejkolwiek pozycji (parametru wymaganego) w oferowanym załączniku lub oferowanie asortymentu, który nie spełnia wymaganych parametrów określonych w SIWZ będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu oraz aparatury medycznej, znajdujących się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, zwanych dalej sprzętem. 2) Wykonanie okresowych przeglądów i konserwacji musi być udokumentowana przez serwisanta: 2.1 odpowiednim wpisem do paszportu technicznego znajdującego się przy każdym z urządzeń. Przy czym w zapisie musi znajdować się informacja, czy aparat jest sprawny technicznie i dopuszczony do dalszej eksploatacji, kiedy przegląd wykonano z podaniem daty i miejsca, oraz z wpisaniem daty przewidywanego kolejnego przeglądu. Wpisy powinny być opatrzone pieczątką i podpisem osoby wykonującej przegląd. 2.2 raportem serwisowym potwierdzonym przez użytkownika sprzętu, a także w razie konieczności, wystawieniem orzeczenia o stanie technicznym. 3) Wykonawca jest zobowiązany wykonywać okresowe przeglądy i konserwację aparatów zgodnie z wymogami producenta danego aparatu. W zakres okresowych przeglądów technicznych i konserwacyjnych wchodzi między innymi (jeśli dotyczy): 3.1 kontrola funkcjonowania systemu; 3.2 sprawdzenie zgodności parametrów technicznych z dokumentacją aparatury medycznej; 3.3 sprawdzeniu funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy, regulacja, czyszczenie, smarowanie, w tym kalibracja, legalizacja (w przypadku gdy jest wymagana przez producenta lub obowiązujące przepisy prawne, ustawienie (uregulowanie) wymaganych przez producenta parametrów urządzeń, , wzorcowanie); 3.4 wymiana zestawów serwisowych uszczelek, filtrów lub innych elementów zużywalnych zgodnie z zaleceniami producenta; 3.5 niewielkie modernizacje techniczne; 3.6 aktualizacje oprogramowania w przypadku urządzeń które je posiadają; 3.7 sprawdzaniu bezpieczeństwa mechanicznego; 3.8 kontrola występowania usterek zewnętrznych, bezpieczeństwa wyrobu; 3.9 inspekcja zużycia części; 3.10 sprawdzaniu bezpieczeństwa elektrycznego (instalacji urządzeń). Wykonanie testów bezpieczeństwa elektrycznego Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić protokołem, zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN zawierającymi nazwę badanego sprzętu, numer seryjny, listę badanych parametrów, nazwę i numer seryjny przyrządu pomiarowego używanego przy testowaniu, numer świadectwa wzorcowania i czas jego ważności. 3.11 jeżeli w ramach czynności serwisowej obowiązuje legalizacja, (wzorcowanie, walidacja) aparatu, bądź jego części Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tejże legalizacji, (wzorcowania, walidacji) i przedstawienie odpowiednich świadectw. 3.12 w zakresie pakietu nr 1 - Wykonawca jest zobowiązany wykonać testy specjalistyczne aparatów RTG zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej z dnia 18.02.2011 r (DZ.U z dnia 05.0.05.2017r. poz. 884), określonymi w załączniku nr 6 wymienionego Rozporządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia potwierdzającego uprawnienia do wykonywania testów specjalistycznych wszystkich aparatów RTG, które są przedmiotem postępowania przetargowego przed zawarciem umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inspektorowi Ochrony Radiologicznej 2 egz. Protokołów z testów specjalistycznych o zakresie zgodnym z ww. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 i ustawą prawo atomowe, zawierających wyniki przeprowadzonych pomiarów, rezultaty obróbki matematycznej otrzymanych wyników, jednoznacznie określenie o akceptacji lub jej braku. 4) Części zamienne zużywalne i wymienne, konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieregenerowane, nieprefabrykowane a ich zastosowanie nie może spowodować uszkodzenia aparatu lub urządzenia. Wszystkie materiały i części eksploatacyjne konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być częściami oryginalnymi lub dopuszczonymi przez producenta. 5) W przypadku konieczności wykonania naprawy w trakcie trwania umowy Wykonawca prześle Zamawiającemu ofertę cenową na jej wykonanie obejmującą stawkę roboczogodziny, koszty dojazdu oraz koszt części zamiennych niezbędnych do jej wykonania. Naprawa po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztu jej wykonania zostanie zlecona odrębnym zleceniem wg procedury zgodnej z ustawą Pzp. W przypadku gdy szacowana wartość naprawy przekroczy kwotę 2 999,00 zł netto zostanie sporządzona dodatkowo umowa na piśmie. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (potwierdzone pisemnie przez producenta/wytwórcę/dystrybutora), wykonawca zobowiązany jest wystawić orzeczenie techniczne umożliwiające Zamawiającego wycofanie przedmiotowego urządzenia z eksploatacji. 6) Realizacja przedmiotu zamówienia następować będzie zgodnie z harmonogramem podanym w formularzach asortymentowo-cenowych stanowiących załączniki nr 7-85 do SIWZ. Podane w harmonogramie daty stanowią graniczny termin do, którego należy wykonać okresowy przegląd i konserwację danego sprzętu. 7) Wymaga się aby Wykonawca poinformował mailowo Zamawiającego o terminie wykonania usługi minimum 2 dni robocze przed przystąpieniem do jej wykonania. Osobą, z którą wykonawca zobowiązany jest uzgodnić datę wykonania usługi jest Kierownik Działu Technicznego - adres mailowy ipasternak@spskm.katowice.pl . 8) Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy zamówienia nastąpi w terminie 60 dni licząc od dnia dostarczenia faktury. 9) Zamawiający zastrzega, że wykonanie przedmiotu umowy może odbywać się w godzinach pracy Zamawiającego tj. od godz. 7:30 do godz. 14.00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 10) Wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Na koszt przeglądu okresowego składa się m.in.: - koszt robocizny jako zryczałtowana kwota zawierająca wszelkie składowe takie jak: koszty delegacyjne, dojazdu, transportu, ewentualnie koszt przesyłki sprzętu i aparatury (gdy przedmiot serwisu jest zabierany przez Wykonawcę usług, a następnie w ten sam sposób dostarczany po wykonaniu przeglądu) czynności konserwacyjne i pomiarowe, wystawienie certyfikatów itd. - koszt części zużywalnych wymienianych podczas przeglądu okresowego. 11) Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienia objęte niniejszą umową w cenach i na warunkach określonych w niniejszej umowie. 12) Wykonawca zapewnia terminowość wykonania przedmiotu zamówienia, a ewentualne przeszkody zaistniałe po stronie Wykonawcy lub producenta nie mogą wpłynąć na terminowość wykonania przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50421000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie i ceny, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 2. W celu przyznania punktów w kryterium doświadczenie do oferty należy dołączyć: wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia z podaniem wykonanych przez nich przeglądów/konserwacji wraz z podaniem podmiotów na rzecz, których usługa była wykonana, data wykonania usługi. W celu potwierdzenia, iż usługa została wykonana do w/w wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowód jej wykonania tj. np.: referencje, zlecenie, fakturę, protokół zdawczo-odbiorczy. W przypadku nie dołączenia do wykazu dokumentu potwierdzającego usługę punkty nie zostaną przyznane. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5A do SIWZ;3. Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach