Przetargi.pl
Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I – powtórka II

SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-365 Wilkowice, Żywiecka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48338122020 , fax. +48338123098
 • Data zamieszczenia: 0000-00-00
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SPZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej
  Żywiecka 19
  43-365 Wilkowice, woj. śląskie
  tel. +48338122020, fax. +48338123098
  REGON: 01065717500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpital-kolejowy.com/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I – powtórka II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane p.n. „Dostosowanie obiektu SP ZOZ Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej dla potrzeb osób niepełnosprawnych Etap I – powtórka II” zgodnie z załączoną dokumentacją projektową oraz Przedmiarem robót i Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 2. Zamówienie zostało podzielone na trzy części a) Przebudowa łazienek (Oddział Neurologii i Kardiologii), Zakres robót zgodny STWiORB (Załącznik nr 6 do SIWZ – dokumentacja projektowa) i. przygotowawczych, w tym:  robót rozbiórkowych;  robót rozbiórkowych – transporcie gruzu na wysypisko; ii. robót wykończeniowych wewnętrznych, w tym:  ściany /budowa i zamurowania,  stolarka;  podłoża i posadzki;  tynki i malowanie;  izolacje; CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane CPV 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45.21.0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków CPV 45.22.0000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane CPV 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne CPV 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych b) Przebudowa łazienki dla niepełnosprawnych wraz z kompleksem kuchenki w Oddziale Paliatywnym, piętro I budynku głównego. Zakres robót zgodny STWiORB (Załącznik nr 6 do SIWZ – dokumentacja projektowa) i. przygotowawczych, w tym:  robót rozbiórkowych;  robót rozbiórkowych – transporcie gruzu na wysypisko; ii. robót wykończeniowych wewnętrznych, w tym:  ściany /budowa i zamurowania,  stolarka;  podłoża i posadzki;  tynki i malowanie;  izolacje; CPV 45.00.00.00-7 Roboty budowlane CPV 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę CPV 45.20.00.00-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej CPV 45.21.0000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków CPV 45.22.0000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane CPV 45.32.00.00-6 Roboty izolacyjne CPV 45.40.00.00-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także projekt umowy stanowiący załącznik nr 5 do siwz oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 6 do siwz.. 5. Materiały i rozwiązania równoważne a) Opisane w dokumentacji przetargowej (SIWZ i jej załącznikach) materiały i urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń innych (równoważnych) niż te przyjęte w SIWZ i jej załącznikach (w przypadku podania znaku towarowego lub producenta), jednak o parametrach i jakości nie gorszych od posiadanych przez materiały i urządzenia zaproponowane przez Zamawiającego. b) Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne z opisanymi przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że zaproponowane przez niego materiały i/lub urządzenia spełniają (są równoważne) wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie nazwy (typy, rodzaje) i producentów przyjętych do wyceny i zastosowania przy realizacji zamówienia oferowanych produktów i/lub systemów oraz przedłożyć odpowiednie dokumenty (w języku polskim) opisujące parametry techniczne oraz producenta, wymagane przepisami certyfikaty i inne dokumenty, pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. c) Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. d) W przypadku niewskazania przez Wykonawcę w ofercie rozwiązania równoważnego Zamawiający uzna, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w SIWZ i jej załącznikach. e) Zastosowane materiały i urządzenia winny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. f) Na każde żądanie Zamawiającego, w tym przed rozpoczęciem stosowania materiałów i urządzeń przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie. 6. Podwykonawstwo a) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. b) Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania ewentualnych podwykonawców jak za własne. c) Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. d) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Ofercie (formularzu Oferta) części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. e) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych wart. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. f) Wykonawca będzie zobowiązany do składania w terminie do 5 dnia każdego miesiąca informacji o podwykonawcach (oświadczenie). g) Informacje dotyczące podwykonawstwa opisano w Rozdziale XXV SIWZ oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). 7. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia a) Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności z zakresu realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § l' ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy tj.: - zabezpieczenie miejsca prowadzonych prac przed uszkodzeniami, - demontaż drzwi wewnętrznych, - demontaż drzwi zewnętrznych, - wykucie otworów w istniejącym stropie i szybie windowym, - wycięcie otworów w blasze, - demontaż i montaż części więźby dachowej, - montaż wymianów stalowych z kształtownika, - montaż klap dymowych, - montaż drzwi wewnętrznych, - montaż drzwi zewnętrznych, - montaż ścianki G-K na ruszcie drewnianym, - uzupełnieni tynków w miejscach montażu drzwi i klap dymowych - gruntowanie preparatem gruntuj, - malowanie farbami - montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, - montaż instalacji oddymiania a) Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa wart. 29 ust. 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa wart. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy (Załącznik nr 5 do SIWZ). b) Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę w sposób określony wart. 22 § l' Kodeksu pracy, osób wykonujących czynności wskazane w ust. 7.a). c) Przedmiot zamówienia należy wykonywać przez osoby posiadające odpowiednie przygotowanie zawodowe stosownie do zakresu realizowanych prac. d) Roboty obejmujące przedmiot zamówienia muszą być tak przeprowadzane, aby minimalizować uciążliwości związane z ich realizacją. e) Wykonawca zobowiązany jest ustanowić kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane. f) W terminie zakończenia robót Wykonawca zobowiązany jest wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą budowlaną (1 egz. na papierze). 8. Zobowiązania Wykonawcy a) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości terenu robót oraz ciągów komunikacyjnych w obrębie prowadzonych robót przez cały okres realizacji zadania. Prace porządkowe Wykonawca będzie wykonywał na bieżąco. b) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia robót i własnej działalności od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji zamówienia (suma ubezpieczenia nie mniejsza niż: - Pakiet nr 1 – 300 000,00 zł. - Pakiet nr 2 – 95 000,00 zł.). W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet Wykonawca będzie zobowiązany posiadać ubezpieczenie na łączną sumę ubezpieczenia Pakietów na które składa ofertę (np. Pakiet 1 i 2 – 395 000,00). c) W przypadku wszelkich awarii i szkód powstałych na terenie prowadzonych robót Wykonawca zobowiązany będzie w sposób docelowy i skuteczny do natychmiastowego ich usunięcia. d) Wykonawca zobowiązany jest do naprawy wszelkich szkód, za które odpowiadają solidarnie Wykonawca i podmioty działające w jego imieniu (podwykonawcy).Koszty napraw wszelkich uszkodzeń obciążają Wykonawcę. e) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, odpowiedniego wydzielenia, zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzonych robót oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń mogących stwarzać zagrożenie dla osób trzecich w przypadku ich dostępności. f) Wykonawca własnym staraniem zorganizuje swoje zaplecze magazynowe i socjalne. g) Wykonawca uzgodni z administratorem budynku lokalizację zaplecza j.w. oraz miejsca składowania odpadów, gruzu, śmieci, itp. h) Od momentu przejęcia terenu budowy, do chwili zrealizowania przedmiotu umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na obiekcie oraz terenie objętym robotami oraz zapewni ochronę znajdującego się tam mienia. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to na swój koszt, w sposób docelowy i skuteczny, w trybie natychmiastowym, naprawi on lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawianej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. i) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia z materiałów, wyrobów budowlanych zgodnych z wymaganiami SIWZ i jej załączników, dostarczonych własnym staraniem i na własny koszt, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. j) Wykonywanie robót, odbiory oraz organizację (bhp, p.poż. oraz koordynacja w zakresie bhp) na terenie prowadzonych robót należy prowadzić w oparciu o aktualne normy i przepisy. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz warunkami i procedurami określonymi dla wykonywanych prac. 9. Wykonawca zobowiązany jest do: a) prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (rn.in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania); b) prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę drzew, gleby, ziemi, powietrza, ptaków, nietoperzy i stanu akustycznego środowiska, a także osób oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi. c) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót, za zanieczyszczenie powietrza, wody i gruntu, oraz emisję hałasu w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany jest do wywiezienia na legalne składowiska odpadów materiałów z demontażu, rozbiórek, a dokumenty potwierdzające dokonanie ww. wywozu dostarczy Zamawiającemu. e) Wskazanym jest, aby Wykonawca, przed złożeniem oferty, zapoznał się z dokumentacją przetargową (projektem, specyfikacjami technicznymi oraz przedmiarami robót) oraz dokonał wizji lokalnej obiektu dla prawidłowej oceny przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych, koniecznych do należytego wykonania zamówienia. 10. Inne uwarunkowania a) Realizacja inwestycji odbywać się będzie w czynnym obiekcie szpitalnym w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności podczas wykonywania robót, odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzonych robót oraz odpowiedniego zabezpieczenia narzędzi i urządzeń, które mogą być niebezpieczne dla osób trzecich w przypadku ich dostępności. b) Wykonawca zobowiązany jest do zaplanowania prac budowlanych gwarantujących ciągłe funkcjonowanie obiektu. c) W terminie 7 dni od daty zawarcia umowy wybrany Wykonawca jest obowiązany dostarczyć Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogram realizacji robót, który będzie uwzględniał uwarunkowania określone przez Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić roboty w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne do dochowania terminów umownych i określonych w zatwierdzonym harmonogramie realizacji robót. e) Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, niezwłocznie po ogłoszeniu o wyborze jego oferty, następujące dokumenty (w formie kserokopii potwierdzonej "za zgodność z oryginałem") - uprawnienia budowlane kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. f) Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z części robót, jeżeli zajdzie taka potrzeba. 8. Minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące rękojmi i gwarancji: Zamawiający wymaga udzielenia rękojmi za wady przedmiotu zamówienia (wykonanych robót), w tym użyte materiały i urządzenia na okres nie krótszy niż 5 lat / 60 m-cy oraz gwarancji na wykonane roboty w tym użyte materiały i urządzenia na okres nie krótszy niż 4 lata / 48 m-c. W przypadku gdy okres gwarancji jest dłuższy niż rękojmi, okres wydłuża się do deklarowanego przez Wykonawcę okresu rękojmi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o podwykonawcach w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwa dla wszystkich osób podpisujących ofertę lub oświadczenia albo poświadczających za zgodność z oryginałem dokumenty składane wraz z ofertą, potwierdzające prawo do reprezentowania bądź działania w odpowiednim zakresie – jeżeli prawa tego nie można ustalić na podstawie informacji ujawniających w ogólnie dostępnych rejestrach publicznych. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OFERENTA W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej w skrócie „RODO”, informujemy, iż: 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej z siedzibą w Wilkowicach przy ul. Żywieckiej 19, 43-365 Wilkowice; NIP: 937-21-88-022, REGON: 010657175, wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej Wydział VIII Gospodarczy pod nr KRS: 0000031391, zwany dalej: „Administratorem”. Możecie się Państwo skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@szpital-kolejowy.com lub pod numer sekretariatu: 33 812 30 98 2. Możecie się Państwo również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego Inspektora Ochrony Danych pisząc na adres: iod@szpital-kolejowy.com 3. Państwa dane przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - tzn. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na nas jako Administratorze oraz w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej zwanej „ustawa Pzp”). 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp. 5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. 7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 8. Macie Państwo prawo żądać od Administratora: - dostępu do swoich danych osobowych z zastrzeżeniem art. 8a ust. 2 oraz art. 97 ust. 1a ustawy Pzp, - prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO oraz z uwzględnieniem art. 8a ust. 4 ustawy Pzp. Nie przysługuje Państwu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Administratora niezgodnie z przepisami RODO. 10. Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach