Przetargi.pl
Wykonanie usługi sprzętowej równiarkami i walcami samojezdnymi w roku 2023 na drogach Gminy Przodkowo

GMINA PRZODKOWO ogłasza przetarg

 • Adres: 83-304 Przodkowo, ul. Kartuska 21
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PRZODKOWO
  ul. Kartuska 21
  83-304 Przodkowo, woj. pomorskie
  REGON: 000537148
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przodkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi sprzętowej równiarkami i walcami samojezdnymi w roku 2023 na drogach Gminy Przodkowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon IRejon IIRejon III
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 43312400-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:1.1 Część 1: 800 zł  (słownie: osiemset złotych 00/100 );1.2 Część 2: 800 zł (słownie: osiemset złotych 00/100);1.3 Część 3: 800 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym Sztum O/Przodkowo   nr rachunku  16 8309 0000 0077 0075 2000 0070 z dopiskiem „Wykonanie usługi sprzętowej równiarkami i walcami samojezdnymi w roku 2023 na drogach Gminy Przodkowo” znak sprawy ZP.271.3.20235. UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie PZP2) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Gmina Przodkowo7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 PZP), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 PZP zostanie odrzucona.8. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 PZP
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że;a) Na Część 1: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 30.000,00 PLN.b) Na Część 2: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 30.000,00 PLN.c) Na Część 3: jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną ubezpieczenia 30.000,00 PLN.4) zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje następującym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:a) Część 1: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 1 równiarką drogową o mocy silnika powyżej 100 KW i szerokością lemiesza minimum 3 m oraz 1 walcem stalowym samojezdnym z wibracją o minimalnej masie własnej 12 ton i szerokości bębnów minimum 1,8 mb) Część 2: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 1 równiarką drogową o mocy silnika powyżej 100 KW i szerokością lemiesza minimum 3 m oraz 1 walcem stalowym samojezdnym z wibracją o minimalnej masie własnej 12 ton i szerokości bębnów minimum 1,8 mc) Część 3: Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 1 równiarką drogową o mocy silnika powyżej 100 KW i szerokością lemiesza minimum 3 m oraz 1 walcem stalowym samojezdnym z wibracją o minimalnej masie własnej 12 ton i szerokości bębnów minimum 1,8 m.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-01-20

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach