Przetargi.pl
Wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy – numer postępowania: 36/ZP/23

Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola ogłasza przetarg

 • Adres: 01-003 Warszawa, al. "Solidarności" 90
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-06-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Wola
  al. "Solidarności" 90
  01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 01525964000184
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.warszawa.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m. st. Warszawy – numer postępowania: 36/ZP/23
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.Lokalizacja sprzątanych obiektów Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy: a) al. „Solidarności” 90,b) ul. Syreny 18,c) ul. Żelazna 99.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres oraz sposób i warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają:a) Projektowane postanowienia umowy – wzór umowy wraz z załącznikami, tj. : Nr 2 „Opis przedmiotu zamówienia”, Nr 2a „Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem przy al. „Solidarności” 90” oraz Nr 2b „Rzut poglądowy z zaznaczonym terenem przy ul. Żelaznej 99”, które stanowią Załącznik nr 6 do SWZ.b) Formularz cenowy, stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ.3. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na postawie art. 95 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące przedmiot zamówienia i wykonujące czynności sprzątania były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie stosunku pracy, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.). Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie stosunku pracy ilościowy skład osobowy personelu sprzątającego wykonującego usługę sprzątania, o której mowa w Zakresie obowiązków I i II Załącznika Nr 2 do projektowanych postanowień umowy - wzoru umowy. Przy czym w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, Wykonawca zobowiązany jest wskazać pracownika wspomagającego taką osobę, w celu realizacji prac, jeżeli wymaga tego rodzaj lub stopień niepełnosprawności Szczegółowe wymagania dotyczące sposobu dokumentowania oraz weryfikacji zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, zawarte są w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.4. Informacja o podziale/braku podziału zamówienia na części.Zamawiający dokonał podziału zamówienia związanego z usługą sprzątania na części, z których każda stanowi przedmiot oddzielnego postępowania. Niniejsze postępowanie dotyczy jednej z ww. części zamówienia.5. Zgodnie z treścią § 4 ust. 6 projektowanych postanowień umowy – wzoru umowy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 zł ważną przez cały okres obowiązywania umowy.6. Zamawiający informuje, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego zamówienia kwotę brutto 713.516,64 zł.7. Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej.8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 9. Podwykonawcy: wszelkie regulacje i wymagania dotyczące podwykonawstwa, Zamawiający zawarł w projektowanych postanowieniach umowy - wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.10. Termin realizacji zamówienia: Zamówienie należy wykonać w okresie 12 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy, lecz nie wcześniej, niż od dnia 01.08.2023 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o którychmowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że:a) nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, licząc wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu pomieszczeń w budynkach, z zastrzeżeniem, że każda usługa (w ramach jednej umowy) dotyczyła powierzchni sprzątania nie mniejszej niż 4.500,00 m2 oraz była świadczona przez okres co najmniej 5 miesięcy.Usługa mogła być zrealizowana na jednym obiekcie lub kilku mniejszych obiektach, które w sumie dają powierzchnię 4.500,00 m2 (w ramach jednej umowy).W przypadku zamówień (usług) wykonywanych, uznany zostanie zakres już należycie wykonany, który musi potwierdzać spełnienie ww. warunku.Uwaga:Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług, wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz o którym mowa w Rozdziale IX Część 3 ppkt 1 lit. a) SWZ, dotyczy usług, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył.b) dysponują lub będą dysponować urządzeniami potrzebnymi do wykonania usługi, tj.:- co najmniej 1 szorowarką o wydajności powierzchniowej minimum 600 m2/h, ze zbiornikiem na czystą i brudną wodę;- co najmniej 2 szorowarkami do schodów ze szczotką do padów okrągłych/prostokątnych o maksymalnej szerokości roboczej szorowania 20 cm;- co najmniej 1 parownicą o ciśnieniu roboczym minimum 6 bar;2. Zamawiający informuje, iż Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp, ww. warunki udziału w postępowaniu mogą spełniać wspólnie / łącznie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-06-14

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach