Przetargi.pl
Wykonanie usługi serwisowej oraz odnowienie systemu aparatury Applied Biosystem - Real Time PCR System HT7900

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk ogłasza przetarg

 • Adres: 10-747 Olsztyn, ul. Tuwima 10
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5234692 , fax. 089 5234693
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
  ul. Tuwima 10 10
  10-747 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5234692, fax. 089 5234693
  REGON: 00128934000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pan.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa Jednostka Naukowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi serwisowej oraz odnowienie systemu aparatury Applied Biosystem - Real Time PCR System HT7900
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Wykonanie usługi serwisowej oraz odnowienie systemu aparatury Applied Biosystem - Real Time PCR System HT7900. 2.Zamówienie nie zostało podzielone na części. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 3.Przedmiotem zamówienia jest opieka serwisowa oraz odnowienie (upgrade) systemu na aparat Applied Biosystem - Real Time PCR System HT7900. Przedmiot zamówienia obejmuje: a)opiekę serwisową oraz jeden duży przegląd w zakres, którego wchodzi: - przegląd systemu; - konserwacja oprogramowania systemowego komputera kontroli produktu i gromadzenia danych; - wykonanie kopii zapasowych plików systemowych zawierających dane dzienników i kalibracji; - w uzasadnionych przypadkach wykonanie diagnostyki systemu; - weryfikacja zainstalowania najnowszych aktualizacji; - demontaż, oczyszczenie, smarowanie, ponowny montaż i regulacja właściwych części mechanicznych; - czyszczenie i regulacja układów optycznych; - kontrola bezpieczeństwa lasera; - weryfikacja działania termocyklera, dokładności i jednolitości temperatury; - testowanie jednostek funkcjonalnych ( tj. napięć, temperatury, przepływu, natężenia światła, ciśnienia, podciśnienia); - weryfikacja charakterystyki wydajności w porównaniu ze specyfikacjami AB; - dokumentacja zadań konserwacji, wyników i stwierdzeń, z uwzględnieniem systemu jakości Zamawiającego. - informowanie na bieżąco użytkownika o stanie technicznym urządzeń, o koniecznych wymianach części zamiennych, zapobiegających zmianom parametrów technicznych i ewentualnym awariom. b) upgrade odnowienie systemu obejmuje dostawę nowego komputera: - Zestaw powinien zawierać: obudowę minitower, klawiaturę, mysz laserową, kartę sieciową, nagrywarkę DVD-RWx16; - System Windows 7 Proffesional 64 bit;32 bit lub równoważny; - Komputer powinien posiadać specjalistyczne oprogramowanie do przeprowadzenia analiz Real Time PCR na aparacie HT7900 Real Time PCR System Applied Biosystems - SDS (wersja nie niższa niż 2.4) - Pamięć RAM co najmniej 16 GB; - Karta graficzna: co najmniej 1 GB; - Dysk twardy: co najmniej 2x500 GB; - Procesor: osiągający co najmniej 9358 pkt zgodnie z punktacją CPU Benchmarks (http://www.cpubenchmark.net). Zgodnie z punktacją na dzień składania ofert. 4. Warunki ogólne wykonania usługi i dostawy przedmiotu zamówienia: a)Opieka serwisowa oraz upgrade dotyczy systemu i sprzętu zlokalizowanego: w oddziale na ul. Bydgoskiej 7 w Olsztynie. Miejsce dostarczenia przedmiotu zamówienia: IRZiBŻ PAN w Olsztynie, ul. Bydgoska 7, 10-243 Olsztyn, Laboratorium Biologii Molekularnej. b)Zgłoszenia będą dokonywane telefonicznie lub drogą elektroniczną. 5.Termin wykonania do 30.06.2016 r. od dnia podpisania umowy. Termin wykonania usługi serwisowej od daty zgłoszenia: zgodnie z terminem zaoferowanym przez Wykonawcę w ofercie. Termin wykonania usługi serwisowej od daty zgłoszenia jest jednym z kryterium oceny ofert. Przegląd oraz odnowienie systemu obejmujące dostawę nowego komputera wraz z oprogramowaniem o których mowa w Dziale III pkt. 3 lit a) i b) zostanie zrealizowane w terminie 21 dni od momentu zgłoszenia potrzeby przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 504120006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania usługi serwisowej od daty zgłoszenia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.pan.olsztyn.pl/bip/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach