Przetargi.pl
Remont drogi Balbiny Świtycz-Widackiej w Olsztynie - (etap 1A remont zatoki postojowej od km 0+084,01 do km 0+133,75)

Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10-015 Olsztyn, ul. Knosały 3/5B
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2015-07-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały 3/5B 3/5B
  10-015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzit.olsztyn.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi Balbiny Świtycz-Widackiej w Olsztynie - (etap 1A remont zatoki postojowej od km 0+084,01 do km 0+133,75)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont ulicy Balbiny Świtycz-Widackiej w Olsztynie - (etap 1A remont zatoki postojowej od km 0+084,01 do km 0+133,75) Zakres robót obejmuje min.: 1) rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych w obrębie remontowanych zatok 2) rozbiórkę istniejącej nawierzchni zatok postojowych z betonu 3) rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodników z płytek betonowych 35x35x5cm, 50x50x7cm, betonu lub kostki brukowej betonowej 4) rozbiórkę krawężników betonowych wraz z ławą betonową z oporem 5) rozbiórkę obrzeży betonowych 6) wykonanie koryta pod konstrukcję zatok postojowych 7) wykonanie profilowania i zagęszczenie podłoża 8) ustawienie krawężników betonowych na ławie betonowej z oporem 9) ustawienie obrzeży chodnikowych 10) ułożenie warstw konstrukcyjnych zatok postojowych 11) odtworzenie trawników w obrębie remontowanej zatoki postojowej 12) regulację pionową studni i zaworów do poziomu projektowanej nawierzchni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332537
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja i rękojmia [m-ce] (min. 36)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.zdzit.olsztyn.eu/roboty-budowlane
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach