Przetargi.pl
Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji doradcy prawnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę - ETAP II - Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie objęty wsparciem w ramach R

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8424081/82 w. 320, 8463020 , fax. 059 8426518
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
  ul. Dominikańska 5-9 5-9
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8424081/82 w. 320, 8463020, fax. 059 8426518
  REGON: 00027780700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi polegającej na pełnieniu funkcji doradcy prawnego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego w ramach Projektu pn. Wzmocnienie potencjału Pomorskiej Krainy w Kratę - ETAP II - Rozbudowa filii MPŚ w Swołowie objęty wsparciem w ramach R
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usługi polegającej na pełnieniu funkcji doradcy prawnego obejmuje następujący zakres czynności: 1.doradztwo prawne z zakresu prawa udzielania zamówień publicznych, 2.doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego, 3.doradztwo prawne z zakresu
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 791000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienie mogą ubiegać sie wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji specjalisty ds. inwestycji i monitoringu finansowego w co najmniej jednym projekcie realizowanym przy współfinansowaniu Unii Europejskiej. 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o zamówienie publiczne wyklucza sie wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali sie w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6 nie zgodzili sie na przedłużenie okresu związania oferta 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art.87 ust. 2 pkt. 3; 3.2 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 3.3 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 3.4 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert 3.5 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 3.6 wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3; 3.7 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę- zał. nr 1, A.2) Oświadczenie Wykonawcy - wypełnione i podpisane przez wykonawcę - zał. nr 2, A.3) Wykaz pracowników - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - zał. nr 3, A.4) Wykaz robót i usług - wypełnione i podpisane przez wykonawcę - zał. nr 4, A.5) Wzór umowy - parafowany przez wykonawcę - zał. nr 5. B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - zał. nr 2. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: C.1) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności t.j. -wyszczególnienie osoby pełniącej funkcję Doradcy prawnego projektu z podaniem kwalifikacji tej osoby - zał. nr 3 C.2) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; C.3) Wykaz wykonanych w okresie trzech lat usług (zamówień), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie przynajmniej jednego zamówienia publicznego odpowiadającego swoim rodzajem do przedmiotu niniejszego zamówienia, finansowanego ze środków unijnych o wartości co najmniej 1 mln PLN z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie (referencje lub faktura z potwierdzona zapłatą).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.muzeum.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach