Przetargi.pl
Dostawa 5 stacji bazowych AIS wraz z aktualizacją oprogramowania sieciowego

Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni ogłasza przetarg

 • Adres: 81-338 Gdynia, ul. Chrzanowskiego 10
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 620-69-11 w 219 , fax. (058) 620 67 43
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
  ul. Chrzanowskiego 10 10
  81-338 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. (058) 620-69-11 w 219, fax. (058) 620 67 43
  REGON: 00014500001111
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umgdy.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 5 stacji bazowych AIS wraz z aktualizacją oprogramowania sieciowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa pięciu nowych stacji bazowych AIS (Automatycznej Identyfikacji Statków) typu R-40S lub równoważnych (o takich samych parametrach, kompatybilnych z oprogramowaniem zarządzającym siecią AIS-PL posiadanym przez Zamawiają
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 482100003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1, w tym: 1) nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), tj. tj. Wykonawca musi wykazać się, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy pzp. 2) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawiać pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówieni. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujący warunek: a) wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną dostawę o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł odpowiadającą swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, Ocena spełniania przedstawionych powyższych warunków zostanie dokonana w oparciu o złożone w ofercie dokumenty wg formuły: spełnia - nie spełnia
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 2. Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zobowiązani są przedłożyć: W celu potwierdzenia spełniania warunku, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności oraz nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych należy złożyć: a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (dotyczy każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną), b) oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszych IDW, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, d) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, e) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W celu potwierdzenia posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich doświadczenie łącznie): f) wykaz wykonanych dostawy w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu oraz dat wykonania i odbiorców - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 3 do IDW wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane należycie. Wykonawcy posiadający dokumenty w walutach innych niż złoty dokonają przeliczenia z tej waluty na złoty wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 1) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit a), c) i e), składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; 2) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2 lit. d) składa zaświadczenie właściwego organu sadowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy. 3) dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) lit. a) i c) oraz w ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokumenty, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) lit b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4) jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 3 ppkt 1) i 2) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.umgdy.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach