Przetargi.pl
Wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia w terenie planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni przy ul. Wojska Polskiego, dz. nr. ew. 1/3 (k.m. 46 obręb Zawiercie); 112/16; 112/27; 112/41; 112/43 (k.m. 45 obręb Zawiercie);42-400 Zawiercie w ramach zadania pn.:„Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.

Gmina Zawiercie ogłasza przetarg

 • Adres: 42-400 Zawiercie, ul. Leśna
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 49 41 267 , fax. 32 67 22 684
 • Data zamieszczenia: 2020-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zawiercie
  ul. Leśna 2
  42-400 Zawiercie, woj. śląskie
  tel. 32 49 41 267, fax. 32 67 22 684
  REGON: 51596800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia w terenie planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni przy ul. Wojska Polskiego, dz. nr. ew. 1/3 (k.m. 46 obręb Zawiercie); 112/16; 112/27; 112/41; 112/43 (k.m. 45 obręb Zawiercie);42-400 Zawiercie w ramach zadania pn.:„Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia w terenie planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni przy ul. Wojska Polskiego, dz. nr. ew. 1/3 (k.m. 46 obręb Zawiercie); 112/16; 112/27; 112/41; 112/43 (k.m. 45 obręb Zawiercie); 42-400 Zawiercie w ramach zadania pn.: „Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Zawiercie”. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z: 1) ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 725 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi; 2) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) wraz z obowiązującymi w tym zakresie przepisami wykonawczymi; 3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 3. Zakres zamówienia obejmuje: 1) wykonanie usługi geodezyjnej w zakresie wytyczenia w terenie planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni na terenie działki nr ew. 112/16 zgodnie z projektem budowlanym inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni przy ul. Wojska Polskiego dz. nr. ew. 1/3 (k.m. 46 obręb Zawiercie); 112/16; 112/27; 112/41; 112/43 (k.m. 45 obręb Zawiercie); 42-400 Zawiercie” zatwierdzonej pozwoleniem na budowę Starosty Zawierciańskiego Nr A.6740.281.2017.KZ; Decyzja Nr 340/2017, tj. wyznaczenie i utrwalenie w terenie zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego geodezyjnych elementów określających usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanego obiektu w szczególności: - głównych osi obiektów budowlanych nadziemnych i podziemnych, - charakterystycznych punktów zaprojektowanego obiektu, - stałych punktów wysokościowych - reperów. 2) wykonanie szkiców tyczenia z podaniem współrzędnych dla punktów charakterystycznych, 3) potwierdzenie wykonania prac geodezyjnych poprzez dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy. Wytyczeniu podlegać będzie: - kanał sanitarny z rur PVC-u DN 200 mm o długości 565,5 m, - odgałęzienia boczne kanalizacji sanitarnej z rur PVC-u DN 160 mm o długości 12,50 m - kanał sanitarny tłoczny o długości 406 m, - sieć wodociągowa z rur z żeliwa sferoidalnego DN 250mm o długości 157 m - tłocznia ścieków sanitarnych – 1 komplet 4. Realizacja przedmiotu umowy winna być wykonywana przez osoby posiadające uprawnienia geodezyjne zgodnie z ustawą z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne. Prace geodezyjne wykonywane będą przez geodetę uprawnionego posiadającą/cego uprawnienia zawodowe, który jednocześnie będzie osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym oraz zobowiązaną do osobistego stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego w jego siedzibie w celu omówienia zapotrzebowania, (zlecenia) oraz konsultacji z pracownikiem merytorycznym. 5. Realizacja prac nastąpi po uprzednim dokonaniu zgłoszenia prac dotyczących tyczenia obiektów budowlanych zgodnie z art. 12 ust. 1, pkt. 3 ppkt. d Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 6. Zamawiający załącza mapę przedstawiającą przebieg kanalizacji sanitarnej wraz z budową tłoczni – załącznik nr 6 do SIWZ. 7. Wykonawca udziela 36 miesięcy gwarancji. Strony rozszerzają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na 36 miesięcy, liczone od daty odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego. 8. Z uwagi na fakt, iż czynności wykonywane przez osoby przy realizacji zamówienia nie wyczerpują pojęcia stosunku pracy w rozumieniu art. 22§1 ustawy z dnia 26.06.1974 r Kodeks pracy ( t.j. Dz.U z 2019 r, poz. 1040 z późn zm), Zamawiający nie przewiduje wymogu zatrudnienia osób na umowę o pracę. 9. Z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, Zamawiający nie jest zobowiązany do uwzględnienia w opisie przedmiotu zamówienia dodatkowych zapisów, o których mowa w art. 29 ust 5 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71355000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem), stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. Uwaga: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - nie należy składać wraz z ofertą, ponieważ w pierwszej fazie ofertowania Wykonawca nie zna uczestników procedury, a co za tym idzie nie wie w stosunku do kogo miałby składać przedmiotowe oświadczenie. W/w Oświadczenie składają wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach