Przetargi.pl
Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w roku 2013

Gmina Swarzędz ogłasza przetarg

 • Adres: 62-020 Swarzędz, Rynek 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. (061) 65 12 000 , fax. (061) 65 12 211
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Swarzędz
  Rynek 1 1
  62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie
  tel. (061) 65 12 000, fax. (061) 65 12 211
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług z zakresu wyceny nieruchomości na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz w roku 2013
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług przez rzeczoznawcę majątkowego w zakresie wycen nieruchomości na potrzeby związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu; 2. wyceny nieruchomości dokonuje rzeczoznawca majątkowy poprzez sporządzenie pisemnej opinii o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego; 3. operat szacunkowy, określający wartość nieruchomości powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego oraz Standardami Zawodowymi Rzeczoznawców Majątkowych (2 egzemplarze); 4. oprócz elementów przewidzianych przepisami prawa operat powinien dodatkowo zawierać: protokół badania księgi wieczystej, zdjęcia wycenianej nieruchomości, protokół z przeprowadzenia wizji w terenie, zaznaczenie na mapie gminy Swarzędz położenia nieruchomości szacowanej i nieruchomości przyjętych do porównania, wycinek mapy ewidencyjnej lub zasadniczej; 5. umowa będzie miała charakter sukcesywny, tzn Zamawiający będzie zlecał wykonanie wyceny w miarę pojawienia się bieżących potrzeb. Podana ilość nieruchomości może ulec zmianie, w zależności od potrzeb. Podstawą rozliczenia będą ceny jednostkowe dla danego celu wyceny; 6. przez nieruchomość Zamawiający rozumie zarówno nieruchomość składającą się z jednej działki zapisanej w księdze wieczystej, kilku lub kilkunastu działek zapisanych w jednej księdze wieczystej, jak również wielu działek zapisanych w wielu księgach wieczystych stanowiących kompleks nieruchomości. Decyduje o tym przeznaczenie nieruchomości, jej gospodarcze wykorzystanie, sposób użytkowania oraz forma zbycia. Zamawiający przyjmuje, że w przypadku, gdy dana część zamówienia opisana jest, jako kompleks to cena jednostkowa nie dotyczy jednej nieruchomości w tym kompleksie, a całego kompleksu; 7. miejsce wykonywania usług - miasto i gmina Swarzędz. 8. szacunkowa liczba operatów przewidzianych do wykonania w roku 2013 to 387 sztuk w poniższych kategoriach zleceń: 9. określania wartości rynkowych nieruchomości przy ustalaniu opłat w trybie art. 98a oraz art. 144 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2011r. Nr 102 poz. 651); 10. określanie stawek jednostkowych odpłatności za prawa zobowiązaniowe i bezumowne korzystanie z gruntu w trybie przepisów kodeksu cywilnego; 11. szacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży , wykupu, zamiany lub przejęcia; 12. szacowanie wartości rynkowej nieruchomości gruntowych zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży, wykupu zamiany lub przejęcia; 13. szacowanie wartości rynkowej nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży; 14. szacowanie kosztów likwidacji nakładów znajdujących się na nieruchomości przeznaczonej do nabycia, sprzedaży, przejęcia lub zamiany; 15. szacowanie wartości rynkowych nieruchomości dla potrzeb przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; 16. szacowanie wartości rynkowych nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego; 17. szacowanie wartości nieruchomości dla potrzeb ustalania opłat z tytułu trwałego zarządu; 18. szacowanie wartości nieruchomości gruntowych w celu regulacji prawnej w trybie art. 98 oraz nieruchomości drogowych przeznaczonych do wykupu przez gminę; 19. szacowanie wysokości wynagrodzenia za obciążenie nieruchomości ograniczonym prawem rzeczowym - służebnością gruntową (infrastruktura techniczna i droga konieczna). Zamówienie do 200000 Euro.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.swarzedz.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach