Przetargi.pl
Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości Skarbu Państwa, dla których prowadzona jest księga wieczysta Dobra Rycerskie Tom III Baszków.

Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 63-700 Krotoszyn, ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 062 7254256 , fax. 062 7253423
 • Data zamieszczenia: 2015-06-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Krotoszyński reprezentowany przez Zarząd Powiatu Krotoszyńskiego
  ul. 56 Pułku Piechoty Wlkp. 10 10
  63-700 Krotoszyn, woj. wielkopolskie
  tel. 062 7254256, fax. 062 7253423
  REGON: 25085475400000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości Skarbu Państwa, dla których prowadzona jest księga wieczysta Dobra Rycerskie Tom III Baszków.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla nieruchomości Skarbu Państwa dla których prowadzona jest księga wieczysta Dobra Rycerskie Tom III Baszków. Obecny obszar księgi wieczystej Dobra Rycerskie Tom III Baszków wynosi 27,3739 ha, jednak dział I-O tej księgi wieczystej jest oznaczony tylko częściowo. Ilość wpisów w przedmiotowej księdze wieczystej: 98 2.3. Opracowanie w szczególności powinno zawierać: a) weryfikację zapisów księgi wieczystej w wersji papierowej oraz weryfikację stanu katastralnego, b) wykaz synchronizacyjny dla oznaczenia nieruchomości w księdze wieczystej Z powyższych czynności należy sporządzić protokół, zawierający m.in. nr działki, jej powierzchnię oraz numer parceli i matrykuł 2.4. Oferta winna uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 3. PODWYKONAWSTWO 3.1. Zamawiający dopuszcza możliwości zlecania części prac podwykonawcy. 3.2. W złożonej ofercie, w formularzu ofertowym, Wykonawca zobowiązany jest wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. 3.3. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców pod warunkiem, że posiadać będą odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do realizacji powierzonego im zakresu robót. 3.4. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace wykonane przez podwykonawców. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 3.5. Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego. 3.6. Zamawiający zastrzega sobie prawo akceptacji podwykonawców. 3.7. Wykonawca w przypadku zawierania umów z podwykonawcą zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu projektu umowy z podwykonawcą. 3.8. Umowa z podwykonawcą musi zawierać: a) określenie zakresu prac powierzonych podwykonawcy b) kwotę wynagrodzenia za wykonane prace c) termin wykonania zakresu prac powierzonych podwykonawcy d) warunki płatności e) Postanowienia dotyczące kar umownych jak w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ f) Termin zapłaty nie dłużej niż 30 dni od dnia doręczenia faktury/rachunku Wykonawcy 3.9. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli w ciągu 5 dni roboczych od dnia przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy. 3.10. Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. 3.11. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie jest wskazanie Zamawiającemu faktu uiszczenia przez Wykonawcę na rzecz podwykonawcy należnego mu wynagrodzenia za wykonane roboty. Wykonawca przedkłada dowód dokonania płatności. 3.12. Do czasu przedstawienia przez Wykonawcę dowodu uiszczenia płatności, nie biegną terminy określone w postanowieniach umowy dotyczące płatności, a Wykonawcy nie przysługują za ten okres odsetki ustawowe. 3.13. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawcę należności wobec Podwykonawców, Zamawiający może obniżyć kwotę płatności wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy o kwotę należna Podwykonawcy, zatrzymując ją jako zabezpieczenie na wypadek roszczeń podwykonawcy, które mogą być skierowane wobec Zamawiającego. 3.14. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów Podwykonawców z dalszym Podwykonawcą.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 700000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 130 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Czas wykonania prac
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://powiat krotoszyn.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach