Przetargi.pl
Wykonanie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej na 2023 rok

KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Teodora Sixta 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 472 79 00 , fax. 33 472 79 04
 • Data zamieszczenia: 2022-10-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KRAJOWA INFORMACJA SKARBOWA
  ul. Teodora Sixta 17
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 472 79 00, fax. 33 472 79 04
  REGON: 366063511
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kis.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej na 2023 rok
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej na 2023 rok polegających na przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Krajowej Informacji Skarbowej z siedzibą w Bielsku-Białej, Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej, Wydziału Krajowej Informacji Skarbowej w Cieszynie.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej na 2023 rok polegających na przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Wydziału Krajowej Informacji Skarbowej w Będzinie.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej na 2023 rok polegających na przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Lesznie.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej na 2023 rok polegających na przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Piotrkowie Trybunalskim.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej na 2023 rok polegających na przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Płocku.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług z zakresu medycyny pracy na rzecz pracowników Krajowej Informacji Skarbowej na 2023 rok polegających na przeprowadzeniu profilaktycznych badań lekarskich wstępnych, okresowych i kontrolnych dla pracowników Delegatury Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85147000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).Na podstawie art. 7 ust. 6 i 7 ww. ustawy – osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, podlegają karze pieniężnej w wysokości do 20 000 000 złotych.2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp.3) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 6-10 ustawy Pzp.Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego wraz z ofertą złoży wypełnione oświadczenie na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do SWZ,4) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SWZ – Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego składa oświadczenie na formularzu będącym załącznikiem nr 3 do SWZ,5) znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej realizację przedmiotu zamówienia,6) posiadają zdolności techniczne niezbędne do prawidłowej realizacji usług z zakresu medycyny pracy – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże, że:a) dysponuje min. 1 placówką (gabinetem) świadczącą usługi z zakresu medycyny pracy, w której będą przyjmowani pracownicy Zamawiającego,b) dysponuje specjalistycznymi gabinetami lekarskimi w niżej wymienionych specjalnościach:- gabinet okulistyczny lub podpisaną umowę z podwykonawcą na świadczenie tych badań,- gabinet laryngologiczny lub podpisaną umowę z podwykonawcą na świadczenie tych badań,- gabinet neurologiczny lub podpisaną umowę z podwykonawcą na świadczenie tych badań,- pracownię badań psychotechnicznych z ukierunkowaniem na badania w kierunku uprawnień do prowadzenia pojazdów mechanicznych lub podpisaną umowę z podwykonawcą na świadczenie tych badań,- pracownię RTG, EKG, spirometrii lub podpisaną umowę z podwykonawcą na świadczenie tych badań,- medyczne laboratorium diagnostyczne wykonujące badania materiału biologicznego lub co najmniej punkt pobrań materiału biologicznego, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 134.) i podpisaną umowę z podwykonawcą na świadczenie usług laboratoryjnych.7) posiada uprawnienia do świadczenia usług z zakresu medycyny pracy – Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże że posiada wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r., poz. 633 ze zm.). Wykonawca w formularzu ofertowym pkt III ppkt 2, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ, wpisuje numer księgi rejestrowej, pod którym Wykonawca jest wpisany;8) placówki (gabinety) świadczące usługi z zakresu medycyny pracy oraz ww. gabinety specjalistyczne muszą być zlokalizowane na terenie miast, w których ma siedzibę Wydział/Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej wyszczególniona w danej części postępowania, z zastrzeżeniem lokalizacji placówki medycznej dla części I, której siedziba ma znajdować się w Bielsku-Białej. Badania laboratoryjne, badania EKG, badania okulistyczne i badania lekarza medycyny pracy winne być wykonane na terenie przychodni (w jednym miejscu) – odrębnie dla każdej z części zamówienia.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-31

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach