Przetargi.pl
Wykonanie usług sprawowania nadzoru nad zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.0160.4.2014

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie ogłasza przetarg

 • Adres: 71-615 Szczecin, ul. Matejki 6B
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8144206 , fax. 91 81-44-222
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Szczecinie
  ul. Matejki 6B 6B
  71-615 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8144206, fax. 91 81-44-222
  REGON: 01034470800671
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług sprawowania nadzoru nad zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi na terenie działania Zamawiającego w zakresie Prawa budowlanego. Postępowanie umieszczone w rejestrze pod nr SZ.SOP.0160.4.2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprawowania nadzoru nad zadaniami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonymi na terenie działania zamawiającego w zakresie prawa budowlanego w 2014 roku. 3.2. Przedmiot zamówienia należy wykonać w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z: - ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 nr 1409 ), - ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881, z późn. zm.), - ustawą z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013, poz. 963 z późn. zm.), - ustawą z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.z 2009 Nr 178,poz.1380 z późn. zm.), - ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 z poźn zm.), - ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013. poz. 21, z późn. zm.) i właściwymi aktami wykonawczymi jej wykonującymi., w tym m.in.: - rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401), - Polskie Normy oraz Branżowe Normy 3.3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części zwane dalej zadaniami częściowymi: Zadanie częściowe nr A - teren powiatu choszczeńskiego i wałeckiego; Zadanie częściowe nr B - teren powiatu goleniowskiego i łobeskiego; Zadanie częściowe nr C - teren powiatu gryfickiego i kamieńskiego; Zadanie częściowe nr D - teren powiatu gryfińskiego, polickiego i m. Szczecin; Zadanie częściowe nr E - teren powiatu myśliborskiego i pyrzyckiego; Zadanie częściowe nr F - teren powiatu stargardzkiego. W ramach świadczenia usług na zadanie częściowe A, B, C, D, E, F Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać w szczególności następujące czynności: 1) Wykonywanie usług nadzoru budowlanego na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych w zakresie prowadzonych przez nią spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Oddziału Terenowego ANR w Szczecinie (bez Filii ANR w Koszalinie). Świadczenie usług sprawowania nadzoru budowlanego odbywać się będzie: w przypadku zadania częściowego D w siedzibie Zamawiającego lub innym miejscu, w którym Zamawiający prowadzi swoje sprawy, a zakresie pozostałych zadań częściowych odpowiednio w siedzibach Sekcji Zamiejscowych Gospodarowania Zasobem lub w innym miejscu, w którym Zamawiający prowadzi swoje sprawy. Wykonawca zobowiązany będzie świadczyć usługi co najmniej w wymiarze trzech dni w tygodniu po 8 godzin dziennie. W ramach obowiązku opisanego w zdaniu poprzednim Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia dyżuru odpowiednio w Siedzibie Zamawiającego albo siedzibie w SZGZ w wymiarze jednego dnia w tygodniu przez 8 godzin - w godzinach urzędowania ANR. 2) Sprawowanie nadzoru nad robotami budowlanymi wykonywanymi na nieruchomościach Zasobu WRSP przy uwzględnieniu zasad wynikających z wytycznych Biura Prezesa ANR. 3) Weryfikacja wniosków inwestycyjnych dzierżawców w szczególności: a) określenie i sklasyfikowanie rodzaju zamierzeń dzierżawcy, b) ocena wniosku pod względem jego kompletności, c) ocena założeń kosztowych dzierżawcy, a w przypadku, gdyby inwestycja miałaby być realizowana ze środków ANR - uzgodnienie założeń wyjściowych do kosztorysowania, d) przeprowadzenie wizji lokalnych wraz z pracownikami Sekcji Gospodarowania Zasobem nieruchomości, na których dzierżawca zamierza inwestować, e) współdziałanie z komisją inwestycyjną przy rozpatrywaniu wniosków inwestycyjnych oraz opracowywaniu umów inwestycyjnych. 4) Weryfikacja kosztorysów powykonawczych przedkładanych przez dzierżawców. 5) Udział w odbiorach inwestycji. 6) Współdziałanie z Sekcją Gospodarowania Zasobem w zakresie włączania inwestycji do umów dzierżawy. 7) Nadzór nad przebiegiem oraz kontrola procesu likwidacji obiektów budowlanych, w szczególności: a) przyjmowanie i ocena wniosków o likwidację obiektów budowlanych, b) uzyskiwanie opinii Administratorów obiektów podlegających likwidacji, c) wydawanie opinii co do zasadności likwidacji obiektów budowlanych, d) korespondencja z dzierżawcami, w przypadku, gdy likwidacje będą przeprowadzane przez dzierżawców, e) opracowywanie kosztorysów na rozbiórki na potrzeby Sekcji Gospodarowania Zasobem, f) opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla robót budowlanych g) weryfikacja przedłożonych przez dzierżawców kosztorysów na rozbiórki, h) opracowywanie dokumentacji na potrzeby przeprowadzanych procesów likwidacji obiektów budowlanych, w tym ustalenie kosztów likwidacji oraz materiałów porozbiórkowych, sporządzanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rozbiórek wraz z kompletnymi wnioskami o pozwolenie na budowę, dokonywanie zgłoszeń rozbiórki wraz ze sporządzeniem opisu rozbiórki i) inwentaryzacja obiektów budowlanych, j) ocena stanu technicznego budynków, budowli oraz urządzeń, k) wyjazdy w teren w miarę potrzeb na nieruchomości znajdujące się na terenie działania ANR OT Szczecin. 8) Nadzór nad realizacją wykonywanych zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej w celu zintensyfikowania działań zmierzających do trwałego rozdysponowania pozostających w Zasobie nieruchomości lokalowych. 9) Sporządzanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczy likwidacji obiektów. 10) Sporządzanie dokumentacji techniczno - kosztorysowej niezbędnych w postępowaniu o udzielenie zamówienia - dotyczy konserwacji urządzeń melioracji szczegółowych. 11) Wysyłanie i odbiór korespondencji związanej z obsługą Zamawiającego za pośrednictwem elektronicznego obiegu spraw i dokumentów, w tym również przygotowanie odpowiedzi kierowanych do podmiotów zewnętrznych 12) Inne czynności niezbędne do realizacji zadań określonych w pkt. 1-10. 3.4. Dodatkowo w ramach świadczenia usług na zadanie częściowe D Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać następujące czynności: 1) Przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane lub usługi o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 2) Przygotowanie dokumentacji, przy uwzględnieniu zasad wynikających z wytycznych Biura Prezesa ANR niezbędnej do uruchomienia procedur związanych z przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości szacunkowej netto przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. 3) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie realizowanych usług i spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Zamawiającego. 4) Prowadzenie wszelkiej korespondencji z podmiotami zewnętrznymi (np. PINB, Urząd Marszałkowski, ZWKZ, Starosta, Prezydent, Burmistrz, Wójt itp.) w zakresie dotyczących obiektów budowlanych będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa położonych na terenie działania Zamawiającego. 3.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę obejmującą jedno zadanie częściowe. Oferta składana jest w jednym egzemplarzu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 715200009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach