Przetargi.pl
Wykonanie usług przewozu dzieci i młodzieży w 2019r. - część 2.

Zakład Oświaty Karlino ogłasza przetarg

 • Adres: 78230 Karlino, ul. Szymanowskiego
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 943 117 780 , fax. 943 117 780
 • Data zamieszczenia: 2018-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Oświaty Karlino
  ul. Szymanowskiego 17
  78230 Karlino, woj. zachodniopomorskie
  tel. 943 117 780, fax. 943 117 780
  REGON: 33038930100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.karlino.pl (zakładka: Przetargi - inne jednostki)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług przewozu dzieci i młodzieży w 2019r. - część 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje przewóz dzieci i młodzieży, w szczególności, na/z treningi, zawody sportowe, konkursy, wycieczki itp. w maksymalnej ilości kilometrów: - autobus 20 000 km, bus 4 000 km.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W zakresie nieuregulowanym niniejszym dokumentem, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016r. poz. 1126 ze zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach