Przetargi.pl
Wykonanie usług pralniczych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie, w obiektach: nr 1 w Olsztynie przy ul. Kościuszki 72/74, nr 2 RELAKS w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13A, nr 3 KŁOBUK w Nowej Kaletce w 2012 r.

Szkolne Schronisko Młodzieżowe ogłasza przetarg

 • Adres: 10-555 Olsztyn, ul. Kościuszki 72/74
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5276650 , fax. 089 5276770
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkolne Schronisko Młodzieżowe
  ul. Kościuszki 72/74 72/74
  10-555 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5276650, fax. 089 5276770
  REGON: 51949228600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: ssmolsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług pralniczych dla Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Olsztynie, w obiektach: nr 1 w Olsztynie przy ul. Kościuszki 72/74, nr 2 RELAKS w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13A, nr 3 KŁOBUK w Nowej Kaletce w 2012 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje: a) pranie: pościeli (w tym i maglowanie),ręczników (łącznie z płukaniem w środkach zmiękczająco-zapachowych), narzut, koców, obrusów, firan, ochraniaczy PCV i mat łazienkowych; pranie verticali; dezynfekcja poduszek i kołder - wg potrzeb Zamawiającego; b) odbiór i dostawa przez wykonawcę asortymentów wymienionych w pkt. a) - do obiektu nr 1 w Olsztynie ul. Kościuszki 72/74 w godz. 7-15 - do obiektu nr 2 Relaks w Olsztynie przy ul. Żołnierskiej 13 A w godz. 12-13 - do obiektu nr 3 Kłobuk w Nowej Kaletce, gmina Purda w godz. 7-18; c) częstotliwość dostawy i odbioru, tj. raz w tygodniu w czasie trwania zawartej umowy wg potrzeb zamawiającego; d) minimalne krochmalenie pościeli; e) zabezpieczenie wypranego i zdezynfekowanego asortymentu folią zabezpieczającą przed zabrudzeniem w czasie transportu do siedziby zamawiającego. Zamawiający ma prawo odmowy przyjęcia asortymentu dostarczonego do zamawiającego nie zabezpieczonego folią.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983100009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: ssmolsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach