Przetargi.pl
Dostawa urządzeń laboratoryjnych

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ogłasza przetarg

 • Adres: 10-072 Olsztyn, ul. Szarych Szeregów 7
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 5241450 , fax. 089 5241477
 • Data zamieszczenia: 2011-11-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
  ul. Szarych Szeregów 7 7
  10-072 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 5241450, fax. 089 5241477
  REGON: 00009266300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olsztyn.wiw.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa urządzeń laboratoryjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń laboratoryjnych: 1.Inkubatora laboratoryjnego - szt.1 2.Urządzenia do oznaczania gęstości zawiesiny bakteryjnej - szt.1 3. Licznika kolonii bakterii 4. Łopatkowego homogenizatora służącego do rozdrabniania i mieszania próbek - szt. 1 5. Wirówki laboratoryjnej do wirowania probówek typu Eppendorf - szt. 1 6. Systemu oczyszczania wody - demineralizatora - szt. 1 Wymagania dotyczące szczegółowych parametrów technicznych zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 300000005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.olsztyn.wiw.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach