Przetargi.pl
„Wykonanie usług konserwacji zachowawczej 311 obiektów - planów architektonicznych i map ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej”

Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka ogłasza przetarg

 • Adres: 62035 Kórnik, ul. Zamkowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 817 00 81 , fax. 61 817 00 81
 • Data zamieszczenia: 2018-12-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka
  ul. Zamkowa 5
  62035 Kórnik, woj. wielkopolskie
  tel. 61 817 00 81, fax. 61 817 00 81
  REGON: 32571300213
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bkpan.poznan.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Biblioteka Polskiej Akademii Nauk

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Wykonanie usług konserwacji zachowawczej 311 obiektów - planów architektonicznych i map ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: „Wykonanie usług konserwacji zachowawczej 311 obiektów - planów architektonicznych i map ze zbiorów PAN Biblioteki Kórnickiej” zgodnie z zestawieniem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Zał. nr 2 do SIWZ(Załącznik 2 A, 2 B, 2 C, 2 D) oraz Wzorze umowy (ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności wykonywania czynności konserwacyjnych). 3. Na wniosek Wykonawców Zamawiający przewiduje wyznaczenie 1 terminu na dokonanie wizji lokalnej celem przeprowadzenia oględzin przedmiotu zamówienia. O terminie ew. wizji Zamawiający poinformuje na stronie internetowej, na której zostanie zamieszczona SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98300000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia Wadium w kwocie 3.000,00 pln.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w w.w. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik do SIWZ. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 10.3 a-c) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.4 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 10.4 stosuje się. 3. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 1) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ, 2) Oświadczenia, o których mowa w pkt 10.1 SIWZ według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 i 5 do SIWZ, 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 9.5.1 i 9.5.4 SIWZ – jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego (Wzór wg zał. Nr 8 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach