Przetargi.pl
Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby miasta Słupska w 2011 roku

Gmina Miejska Słupsk ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, Plac Zwycięstwa 3/219
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8423236 , fax. 059 8424297
 • Data zamieszczenia: 2011-01-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Słupsk
  Plac Zwycięstwa 3/219 3/219
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8423236, fax. 059 8424297
  REGON: 00059064500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slupsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby miasta Słupska w 2011 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie usług geodezyjnych na potrzeby miasta Słupska w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 200000000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.slupsk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną