Przetargi.pl
Wykonanie usług drukarskich

Województwo Pomorskie ogłasza przetarg

 • Adres: 80-810 Gdańsk, Okopowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Pomorskie
  Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 583 261 555, , fax. (58)3268557
  REGON: 19167483600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pomorskie.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie usług drukarskich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług drukarskich na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie druku i dostarczenie przez Wykonawcę do komórek organizacyjnych Zamawiającego publikacji i materiałów drukarskich wyszczególnionych w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ). 3. W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) wydrukowania materiałów; 2) naświetlań (jeśli jest to niezbędne z przyczyn technicznych); 3) oprawy materiałów; 4) wydruków próbnych (proofy cyfrowe) na wniosek Zamawiającego; 5) dostarczenia wydrukowanych materiałów na własny koszt do siedziby Zamawiającego wraz z ich wniesieniem do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego położonych na terenie miasta Gdańska. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zapisami wzoru umowy (załącznik nr 6 do SIWZ), opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), która stanowić będzie załącznik nr 1 do umowy. 4. Przedmiot zamówienia określony w wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ) będzie realizowany przez Wykonawcę sukcesywnie, tj. w miarę potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego w formie poszczególnych zamówień, zwanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ „bieżącym zleceniem”. Bieżące zlecenie zawierać będzie w szczególności: określenie tytułu zamawianego materiału albo materiałów, ilość nakładu, cenę jednostkową brutto każdego materiału, łączną cenę brutto za zamawiany dany materiał, łączną cenę brutto całego bieżącego zlecenia, informację o konieczności kontaktowania się z autorem projektu graficznego lub brak takiej konieczności, liczbę porządkową (pozycję) zamawianego materiału odpowiadającą pozycji z formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ), miejsce dostawy, określenie komórki organizacyjnej Zamawiającego na potrzeby, której realizowane będzie zamówienie, termin realizacji, wskazanie osoby do kontaktu, projekt graficzny w postaci pliku PDF, znaki graficzne, loga, informacje o współfinansowaniu projektu ze środków unijnych, podpis zlecającego, datę wystawienia i inne niezbędne informacje służące do prawidłowego wykonania zlecenia. Wzór bieżącego zlecenia stanowi załącznik nr 2 do wzoru umowy. 5. W związku z tym, że ilość zamawianych materiałów uzależniona jest od bieżących potrzeb Zamawiającego, Zamawiający zastrzega, że ilość zamawianych nakładów (materiałów drukowanych w ramach bieżących zleceń) podana w formularzu ofertowym jest ilością szacunkową, podaną w celu określenia maksymalnej wartości zamówienia, ustalenia cen jednostkowych, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Z uwagi na to, iż podane ilości poszczególnych nakładów mogą ulec zmianie, wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne wg rzeczywistej ilości zakupionych nakładów. Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w ofercie, jak również z tytułu braku realizacji usługi w wielkościach podanych w ofercie. 6. Zamawiający oświadcza, iż łączny nakład (ilość sztuk) materiałów faktycznie zamówionych w drodze bieżących zleceń wyniesie nie mniej niż 60% wartości całego nakładu wskazanego w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ). Wynagrodzenie wykonawcy będzie płatne proporcjonalnie do zakresu zrealizowanych przez Wykonawcę prac na podstawie złożonych bieżących zleceń. Jednorazowa łączna wartość brutto całego bieżącego zlecenia nie będzie niższa niż 50 (słownie: pięćdziesiąt) zł brutto. 7. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania terminów wskazanych w bieżących zleceniach. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ (OPZ) oraz w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 9. Wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia: 1) Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawców na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.) osób wykonujących czynności związane z obsługą wszystkich maszyn i urządzeń drukarskich używanych w procesie drukowania, a także czynności przygotowawcze do druku (dobór komponentów i ustawianie parametrów technologicznych) oraz nadzór nad przebiegiem procesów produkcyjnych. 2) Jeżeli czynności wskazane w ust. 5 pkt 1) spełniające przesłanki art. 22 § 1 Kodeksu Pracy Wykonawca będzie Wykonywał samodzielnie (jako właściciel/współwłaściciel) Zamawiający uzna to za spełnienie warunku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia. 3) Zatrudnienie osoby/ osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1) powinno trwać nieprzerwanie przez cały okres realizacji umowy. 4) Wykonawca w umowie oświadczy, iż osoba/osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 5 pkt 1) są lub będą zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. 5) Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań dotyczących zatrudnienia osoby/osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1). 6) Zamawiający informuje, iż w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Zamawiający uprawniony jest do powiadomienia właściwego inspektoratu pracy i zwrócenia się o przeprowadzenie przez niego kontroli w tym zakresie. 7) Uprawnienia Zamawiającego w zakresie sankcji z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 5 pkt 1), zostały uregulowane w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 10. Jeśli w niniejszej SIWZ Zamawiający wskazuje przy opisie przedmiotu zamówienia normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy odniesienia lub znaki towarowe lub pochodzenie produktów lub nazwy własne oznacza to, iż dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych, które będą tożsame lub nie gorsze pod względem jakościowym i użytkowym od wymienionych przez Zamawiającego z nazwy asortymentu. Zaproponowane przez Wykonawcę produkty równoważne muszą spełniać wymagania określone w załączniku nr 1 do SIWZ. W przypadku zaproponowania produktów równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, jak również podać nazwę handlową produktu oraz opisać produkty równoważne wraz z podaniem walorów potwierdzających ich równoważność.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79810000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 5 000 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). 2. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. Niewniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub wniesienie wadium po tym terminie skutkować będzie wykluczeniem oferty Wykonawcy. 3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) w pieniądzu, b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. 2019 poz. 310 ze zm.). 4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku w banku: PKO Bank Polski S.A. numer rachunku 62 1020 1811 0000 0102 0312 3098 z podaniem tytułu: Wadium – „Wykonanie usług drukarskich” Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 5. W przypadku wnoszenia wadium w formach określonych w ust. 3 lit. b) – e), oprócz formy pieniężnej opisanej w ust. 4, dokument wadium zaleca się złożyć w opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię, dołączyć do oferty. 6. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy. 7. Wadium, o którym mowa w ust. 3 pkt b) – e), musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 8. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy, jeżeli Wykonawcą jest konsorcjum, należy wskazać wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum), beneficjenta gwarancji (Zamawiający), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy d) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego". 10. Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, 4 ustawy Pzp. 11. Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 4a-5 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale V oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Aktualne na dzień składania ofert: a) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 3 do SIWZ (należy złożyć w oryginale), b) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru wskazanego w załączniku nr 2 do SIWZ (należy złożyć w oryginale), 2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w pkt 1 składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia; 3) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach zgodnie z oświadczeniem wskazanym w ust. 1 pkt 1) lit a) niniejszego rozdziału, załącznik nr 3; 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1), dotyczące tych podmiotów; 5) Zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z Wykonawców składa odrębnie niniejsze oświadczenie. Przedmiotowe oświadczenie składane jest w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1) lit a) i b) SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 8. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski. 9. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający w celu potwierdzenia tych okoliczności korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 10. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone adnotacją „za zgodność z oryginałem” oraz podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji którego Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną (upoważnionych) do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu, na zasobach lub sytuacji, którego Wykonawca polega, na podstawie pełnomocnictwa. Podpisy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. 11. Dokumenty stanowiące załączniki wymagane przez niniejszą specyfikację powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę wg warunków i postanowień zawartych w SIWZ. 12. Oświadczenia, lub dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku (Dz.U. z 2016 poz. 1126 ze zm.) składane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16.10.2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzieleniu zamówienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1993 ze zm.), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach