Przetargi.pl
Dostawa produktów leczniczych, w tym gazów medycznych wraz z dzierżawą butli gazów medycznych i zbiornika tlenu ciekłego wyposażonego w system zdalnej transmisji danych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 82-550 Prabuty, ul. Kuracyjna
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 55 262 43 28 , fax. 55 278 24 35
 • Data zamieszczenia: 2020-02-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o.
  ul. Kuracyjna 30
  82-550 Prabuty, woj. pomorskie
  tel. 55 262 43 28, fax. 55 278 24 35
  REGON: 17074675600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.szpital.prabuty.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. - 100% udziału jednostki samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa produktów leczniczych, w tym gazów medycznych wraz z dzierżawą butli gazów medycznych i zbiornika tlenu ciekłego wyposażonego w system zdalnej transmisji danych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych , w tym gazów medycznych wraz z dzierżawą butli gazów medycznych i zbiornika tlenu ciekłego wyposażonego w system zdalnej transmisji danych dla Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o., których szczegółowy opis, asortyment, szacunkowe ilości oraz wymagania określone zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 6 części – zadania nr 1, 2, 3a, 3b, 4, 5. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dowolną ilość części-zadań. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w obrębie danej części- zadania. Złożenie oferty nie obejmującej całego asortymentu znajdującego się w części- zadaniu spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. 4. Niespełnienie chociażby jednego z wymagań określonych w zadaniach, wskazanych w Załączniku nr 4 do SIWZ spowoduje odrzucenie oferty dla danego zadania. 5. Wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia: 5.1. Zaoferowane wyroby muszą spełniać wszystkie wymogi opisane w Załączniku nr 4 do SIWZ. 5.2.Zamawiający wymaga, aby zaoferowane wyroby były dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 5.3.Przez produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia rozumieć należy produkty lecznicze w rozumieniu Ustawy z dnia 06.09.2001 r. Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U.2019.499 z późn. zm.) oraz spełniające wymagania w niej określone. 5.4.W przypadku zmiany zapotrzebowania na dany asortyment Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w drodze aneksu do umowy w zakresie zmiany ilości asortymentu pomiędzy pozycjami w części-zadaniu, w przypadku niewykorzystania ilości określonej w SIWZ. Zmiana ta nie może spowodować zwiększenia wartości umowy oraz zmiany parametrów przedmiotu umowy. 5.5.W przypadku asortymentu określonego przy pomocy nazw handlowych Zamawiający dopuszcza składanie ofert na asortyment równoważny pod każdym względem, tj. składu, gramatury, zakresu, spektrum i czasu działania, postaci, funkcji itp. W przypadku asortymentu równoważnego wykonawca jest zobowiązany określić jego nazwę handlową. 5.6.W przypadku niemożności wykonania dostaw z powodu zaprzestania produkcji danego produktu leczniczego w trakcie obowiązywania umowy, przy jednoczesnym braku na rynku leków synonimowych, Wykonawca musi przedstawić aktualny dokument potwierdzający fakt zaprzestania produkcji wystawiony przez producenta. 5.7.Przy nazwach międzynarodowych należy podać nazwę handlową produktu leczniczego. Przy poszczególnych pozycjach asortymentowych należy podać nazwę producenta oferowanego produktu leczniczego. 5.8. Wszędzie tam, gdzie użyto nazw własnych produktów, wskazano znaki towarowe, patenty lub pochodzenie przyjmuje się, że mogą być zastosowane materiały lub produkty równoważne. Wskazane przez Zamawiającego nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia ma jedynie charakter przykładowy i użyty jest w celu określenia standardów jakościowych i klasy wymaganych w odniesieniu do stosowanych materiałów lub produktów. 5.9. Zamawiany asortyment Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć na własny koszt i ryzyko transportem własnym lub za pośrednictwem profesjonalnego przewoźnika lub spedytora. 5.10. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana sukcesywnie na podstawie zamówień częściowych. Termin realizacji dostaw: w dni robocze w godzinach od 07:30 do 14:00 do Apteki Szpitala, nie dłużej niż 24 godz. od złożenia zamówienia (48 godz. w przypadku złożenia zamówienia po godz. 12:00). Jeżeli dostawa wypada w dni wolne od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. Zamówienie będzie składane drogą elektroniczną przez Zamawiającego. 5.11 W przypadku dostawy gazów medycznych wraz z dzierżawą butli gazów medycznych i zbiornika tlenu ciekłego wyposażonego w system zdalnej transmisji danych, dostawa przedmiotu zamówienia będzie realizowana w godzinach od 07:30 do 14:00 odpowiednio do Apteki i Magazynu Szpitala, w terminach określonych we wzorze umowy dla zadania nr 5. 5.12. Opakowanie zbiorcze dostarczonego produktu musi być oznakowane w sposób identyfikujący produkt. 5.13. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony przedmiot umowy w całym okresie objętym terminem ważności – stosownie do zakresu swojej odpowiedzialności. 5.14Dostarczony asortyment musi mieć co najmniej 6 - miesięczny okres ważności licząc od momentu jego dostarczenia do siedziby Zamawiającego - z wyjątkiem zadania nr 5, w którym tlen medyczny w butlach 40 L powinien mieć okres przydatności przynajmniej 12 miesięcy. 5.15. Dla zadania nr 5 - Zamawiający wymaga, aby do oferty, Wykonawca dołączył foldery/ulotki dotyczące obsługi butli z tlenem z zaworem zintegrowanym. Będą one konkretyzować świadczenie Wykonawcy oraz stanowić treść oferty, w związku z tym nie będą podlegać uzupełnieniu. Złożenie oferty nie zawierającej wymienionych folderów/ulotek spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. 6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosował prawo opcji o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Oznacza to, iż podane w Załączniku nr 4 do SIWZ ilości są szacunkowym zapotrzebowaniem na okres trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykorzystania niepełnej ilości asortymentu. Zamawiający wykorzysta 60% ilości produktów określonych w zadaniu. Pozostałe 40 % ilości produktów Zamawiający wykorzysta w razie zaistnienia potrzeby zwiększenia ilości zamówienia. Z tytułu nie wykorzystania pełnej ilości asortymentu nie przysługują Wykonawcy wobec Zamawiającego roszczenia odszkodowawcze. 7.Szczegółowe warunki realizacji zamówienia i dostawy reguluje wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33600000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty należy dołączyć dokumenty: wypełnione wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru Załączniku nr 5 do SIWZ, ewentualne pełnomocnictwa, wypełniony formularz asortymentowo – cenowy stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ. 3. Dla zadania nr 5 - Zamawiający wymaga, aby do oferty, Wykonawca dołączył foldery/ulotki dotyczące obsługi butli z tlenem z zaworem zintegrowanym. Będą one konkretyzować świadczenie Wykonawcy oraz stanowić treść oferty, w związku z tym nie będą podlegać uzupełnieniu. Złożenie oferty nie zawierającej wymienionych folderów/ulotek spowoduje jej odrzucenie bez dalszego rozpatrywania. 4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach