Przetargi.pl
Wykonanie teletechnicznej sieci strukturalnej na parterze oraz przystosowania klatki schodowej do przepisów ppoż. w budynku nr 3 w kompleksie koszarowym w Kielcach

Rejonowy Zarząd Infrastruktury ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Mogilska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 13 10 40 , fax. 261 13 13 06
 • Data zamieszczenia: 2021-11-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
  ul. Mogilska 85
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 13 10 40, fax. 261 13 13 06
  REGON: 35013684328100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.platformazakupowa.p./pn/rzikrakow
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie teletechnicznej sieci strukturalnej na parterze oraz przystosowania klatki schodowej do przepisów ppoż. w budynku nr 3 w kompleksie koszarowym w Kielcach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu technicznego oraz wykonanie robót budowlanych na jego podstawie dla zadania inwestycyjnego pn.: „Wykonanie teletechnicznej sieci strukturalnej na parterze oraz przystosowanie klatki schodowej do przepisów ppoż. w budynku nr 3 w kompleksie koszarowym w Kielcach”. Przedmiotem inwestycji jest przystosowanie klatki schodowej do przepisów przeciwpożarowych oraz wykonanie i konfiguracja sieci teleinformatycznej wraz z punktami elektryczno-logicznymi (PEL) oraz z podłączeniem do istniejących szaf. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiają: Opis przedmiotu zamówienia Szczególne wymagania w zakresie ochrony informacji niejawnych. Ww. dokumenty stanowią załączniki do siwz1 i są jej integralną częścią. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących następujące roboty: montaż tras kablowych i układanie przewodów montaż UPS montaż gniazd PEL montaż w szafach rack montaż klimatyzatorów montaż drzwi montaż elementów systemu ppoż. (oddymiania) wykonanie zasilania dedykowanego, chyba, że czynności te będą wykonywać samodzielnie bez zatrudniania innych osób. Zamawiający, zgodnie z art. 131g ust. 3 pkt 1 ustawy, wymaga wskazania części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw (firm) podwykonawców wraz z przedmiotem umów o podwykonawstwo, dla których są oni proponowani.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45314320-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach