Przetargi.pl
Przebudowa okablowania strukturalnego w administracyjnej części budynku W-1 w ramach zadania inwestycyjnego " Poprawa stanu ochrony ppoż. I warunków ewakuacji ludzi wraz z wykonaniem dojść serwisowych do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wymiana okablowania strukturalnego bud 10-20 WIL ul. Warszawska 24 Kraków" wraz z dostawą urządzeń.

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych ogłasza przetarg

 • Adres: 31-155 Kraków, ul. Warszawska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 628 26 56; 628 22 20 , fax. 12 6282072
 • Data zamieszczenia: 2019-05-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Dział Zamówień Publicznych
  ul. Warszawska 24
  31-155 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 628 26 56; 628 22 20, fax. 12 6282072
  REGON: 00000156003300
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pk.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa okablowania strukturalnego w administracyjnej części budynku W-1 w ramach zadania inwestycyjnego " Poprawa stanu ochrony ppoż. I warunków ewakuacji ludzi wraz z wykonaniem dojść serwisowych do urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz wymiana okablowania strukturalnego bud 10-20 WIL ul. Warszawska 24 Kraków" wraz z dostawą urządzeń.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres zamówienia obejmuje : - demontaż istniejących tras kablowych - demontaż istniejącego okablowania - demontaż i ponowny montaż szaf - budowę tras kablowych; - budowę gniazd; - układanie kabli; - terminowanie kabli w module ekranowanym; - montaż punktów dystrybucyjnych; - prace wykończeniowe; - pomiary kabli logicznych, oraz - dostawę urządzeń aktywnych wraz z instalacją i konfiguracją Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym projekt budowlany i wykonawczy, przedmiary robót oraz STWiORB zawiera załącznik nr 1 do SIWZ (plik zip). Warunki realizacji zamówienia zawiera również projekt umowy - załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45314320-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 30 000.00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 PLN). Wadium należy wnieść w terminie : do dnia i godziny składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ, dla każdego z tych podmiotów oraz składa zobowiązanie podmiotu trzeciego, na zasobach którego polega, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wg załącznika nr 6 do SIWZ ( jeśli dotyczy). 2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z tych Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” – załącznik nr 3 do SIWZ, dla każdego z tych podwykonawców. 4. Wypełniony formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ 5. Kosztorys ofertowy – wydruk w wersji uproszczonej zawierający: opis pozycji, jednostkę miary, ilość, cenę jednostkową pozycji, cenę razem dla pozycji 6.Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik – pełnomocnictwo (składane w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę (w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy) lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną (w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy). 7. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - załącznik nr 7 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach