Przetargi.pl
Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach ogłasza przetarg

 • Adres: 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3-go Maja
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 46 8334637 , fax. 468 336 679
 • Data zamieszczenia: 2020-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Starostwo Powiatowe w Skierniewicach
  ul. Konstytucji 3-go Maja 6
  96-100 Skierniewice, woj. łódzkie
  tel. 46 8334637, fax. 468 336 679
  REGON: 75014778000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-skierniewice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. Zamówienie podzielone jest na dwie części: Część nr 1 – wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. System sygnalizacji pożarowej będzie realizował w szczególności: 1. Detekcję pożaru czujkami automatycznymi (optycznymi, termicznymi, multisensorowymi – w zależności od miejsca zastosowania a tym samym wymaganego sposobu detekcji pożaru), 2. Detekcję pożaru liniowymi optycznymi czujkami dymu, 3. Ręcznymi przyciskami ostrzegawczymi ROP, 4. Rozgłaszanie sygnałów ewakuacyjnych poprzez uruchomienie linii sygnalizatorów akustycznych, 5. Odłączanie (blokowanie) pojedynczych czujek, przycisków ROP, wejść, wyjść, sygnałów z monitorowanych urządzeń i systemów (uszkodzenia i alarmy zewnętrzne/techniczne), 6. Przygotowanie do podłączenia Urządzenia Transmisji Alarmu do centrum monitoringu i Jednostki Operacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Część nr 2 – wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach. W ramach zadania nr 2 należy wykonać następujące instalacje elektryczne: 1. Instalację oświetleniową awaryjną i ewakuacyjną. Zakres robót obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych, przebudowę tablic rozdzielczych, montaż i podłączenie osprzętu elektroinstalacyjnego. 2. Pożarowe zasilanie centrali SSP. W ramach wymogu dostosowania obiektu do wymogów pożarowych obiektu należy wykonać zasilanie centrali systemu sygnalizacji pożarowej sprzed głównego wyłącznika prądu. W główny tor zasilania budynku pomiędzy układem samoczynnego załączania rezerwy SZR, a głównym wyłącznikiem prądu typ OEZ BD250 NE 305 Ust. 230, I 250A, należy dobudować rozłącznik bezpiecznikowy np. typu R 301 B16 A 1P, celem zasilania centrali SSP. Centralę SSP należy zasilić przewodem ognioodpornym bezhalogenowym np. (N)HXH FE 180/E90, HLGs PH90 lub HDGs PH90 o przekroju 3 x 2,5 mm2. Przewód należy zamontować za pomocą atestowanych uchwytów dedykowanych dla tras pożarowych systemów zasilania energii.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31518200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: Część nr 1 - 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100) Część nr 2 – 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych 00/100) na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a. pieniądzu, b. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S.A. nr 94 1500 1689 1216 8001 8049 0000. Na przelewie należy umieścić informację: „Wadium w postępowaniu nr RW.272.19.2020.DS pn. „Wykonanie systemu sygnalizacji pożarowej, oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego w budynku Starostwa Powiatowego w Skierniewicach” – część nr …... Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert. Dokument potwierdzający dokonanie przelewu należy załączyć do oferty. 4. Wnoszenie wadium w formie poręczenia lub gwarancji: a. w przypadku składnia oferty w postaci elektronicznej oryginał dokumentu wadium (poręczenia lub gwarancji) opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia „dodaj dokument". b. w przypadku składania oferty w postaci papierowej zaleca, aby oryginał dokumentu został złożony w ofercie w oddzielnej kopercie. 5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu lub zatrzymania wadium określa art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: - wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ, - oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale X SIWZ, 2. W przypadku podpisania oferty (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi załącznikami) przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach