Przetargi.pl
Wykonanie sukcesywnej dostawy paliw silnikowych.

Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 081 8863063 , fax. 081 8868000
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zakład Komunikacji - Puławy Sp. z o.o.
  ul. Dęblińska 2 2
  24-100 Puławy, woj. lubelskie
  tel. 081 8863063, fax. 081 8868000
  REGON: 43096499500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzk.pulawy.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie sukcesywnej dostawy paliw silnikowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sukcesywnej dostawy: 1) 5650 m3 oleju napędowego; 2) 1300 m3 benzyny bezołowiowej 95, w temperaturze referencyjnej 15 OC, do stacji paliw Zamawiającego w Puławach, ul. Dęblińska 2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 091341008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 48 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 100 000 zł (słownie złotych: sto tysięcy + 00/100).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.mzk.pulawy.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach