Przetargi.pl
Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Wisznicach w ramach projektu Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic

Gmina Wisznice ogłasza przetarg

 • Adres: 21-580 Wisznice, ul. Rynek 35
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 083 3782102 , fax. 083 3782039
 • Data zamieszczenia: 2013-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wisznice
  ul. Rynek 35 35
  21-580 Wisznice, woj. lubelskie
  tel. 083 3782102, fax. 083 3782039
  REGON: 03023775300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Wisznicach w ramach projektu Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Wisznic
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia są roboty związane z przygotowanie terenów inwestycyjnych poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej, budowę parkingów, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, energetycznej, teleinformatycznej. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie następujących zadań: 1) budowa sieci energetycznej - 0,56 km, 2) budowa sieci teleinformatycznej - 1,87 km, 3) przebudowa drogi - 0,77 km, 4) budowa sieci wodociągowej - 0,18 km, 5) budowa sieci kanalizacji sanitarnej - 0,07,km, 6) budowa parkingów o powierzchni 3 460 m2, 7) budowa chodników o długości - 0,78 km, 8) oświetlenie terenu - montaż 15 latarni, 9) budowa kanalizacji deszczowa - 0,74 km. 3. Szczegółowy zakres robót podany jest w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje również organizację placu budowy, obsługę geodezyjną, inwentaryzację powykonawczą oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. Do Wykonawcy przedmiotu zamówienia należy również realizacja zadań związanych z promocją Projektu, w sposób zgodny z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej odnośnie instrumentów promocji opisanych w pkt. 4 Wytycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454100001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Ustala się wadium w wysokości 40.000,- zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wisznice.bip.lublin.pl (zakładka: Zamówienia publiczne>oferty przetargowe z siwz)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach