Przetargi.pl
Wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, Stanów Zjednoczonych i ramp ro-ro wraz z zalądowieniem części Basenu V” w ramach projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etap IV”.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 6274036 , fax. 58 6274578
 • Data zamieszczenia: 2020-06-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.
  ul. Rotterdamska 9
  81-337 Gdynia, woj. pomorskie
  tel. 58 6274036, fax. 58 6274578
  REGON: 19192057700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://port-gdynia.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Nabrzeży: Czeskiego, Rumuńskiego, Stanów Zjednoczonych i ramp ro-ro wraz z zalądowieniem części Basenu V” w ramach projektu pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etap IV”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Nabrzeży Czeskiego, Stanów Zjednoczonych, Rumuńskiego i ramp Ro-Ro wraz z zalądowieniem części Basenu V”, w ramach projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa nabrzeży w Porcie Gdynia - etap IV”, które będzie podstawą wniosku o dofinansowanie ww. zadania inwestycyjnego ze środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027. A. OPIS PROJEKTU Zalądowienie części Basenu V wraz przebudową ramp ro-ro w Porcie Gdynia ma na celu dostosowanie ich do przyjmowania jednostek ro-ro (statek przystosowany do przewożenia ładunków tocznych i pojazdów) o długości około 240 m, planowanych do wprowadzenia przez armatorów na Morze Bałtyckie w perspektywie najbliższych kilku lat. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do poprawy przepustowości Portu Gdynia, który należy do VI Europejskiego Korytarza Transportowego łączącego państwa nadbałtyckie z krajami położonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Przedmiotowy projekt jest projektem wspólnego zainteresowania w rozumieniu art. 7 Decyzji Parlamentu Europejskiego oraz Rozporządzenia nr 1315/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r., gdyż jego cele są spójne z celami transeuropejskiej sieci transportowej. Geograficzne i rynkowe usytuowanie Portu Gdynia predysponuje go do pełnienia roli centrum dystrybucyjnego ukierunkowanego na Region Morza Bałtyckiego oraz na kraje Europy Środkowo – Wschodniej. Projekt jest komplementarny względem szeregu innych projektów zrealizowanych oraz realizowanych w regionie, w tym m.in.: • Baltic-Link: Gdynia-Karlskrona Motorways of the Sea” w ramach Programu TEN-T Multi Annual Call 2009; • „Studium wykonalności wraz z dokumentacją techniczną inteligentnego systemu zarządzania ruchem samochodów ciężarowych w Porcie Gdynia” Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu CEF 2018; • Dolina Logistyczna - projekt służący zagospodarowaniu rozległego obszaru, obejmującego sąsiadujące z Portem Gdynia gminy, jako centrum usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Dolina Logistyczna – Morska Strefa Ekonomiczna – jest jedną wśród 21 wyróżnionych w Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku platform multimodalnych, które powstaną w ramach unijnej sieci korytarzy transportowych (TEN-T). Dolina Logistyczna jest obszarem skupiającym odcinki tzw. „ostatniej mili” połączeń lądowych i morskich – drogowych i kolejowych z portem morskim w Gdyni i Portem Lotniczym Gdańsk im. Lecha Wałęsy oraz autostradą morską Gdynia – Karlskrona. Projekt obejmuje m.in.: prace pogłębiarskie z obecnych -7,6m – -8m do -10m – -15,5m głębokości, zalądowienie fragmentu Basenu V o powierzchni do ok. 20 tys. m2 pod działalność portową, rozbiórki i modernizacje ramp oraz stosowne przebudowy nabrzeży (Czeskie, Stanów Zjednoczonych), modernizację części Nabrzeża Rumuńskiego, budowy i przebudowy infrastruktury sanitarnej, energetycznej, telekomunikacyjnej, drogowej i kolejowej. Zamawiający rozważa realizację inwestycji w ramach jednego z wariantów opisanych w załączniku nr 7 do SIWZ. B. LOKALIZACJA PROJEKTU Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wokół oraz w obrębie Basenu V Portu Gdynia, na terenach będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. oraz Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Urzędu Morskiego w Gdyni. C. PLANOWANY TERMIN robót budowlanych: IV kwartał 2022 (podpisanie umowy z Wykonawcą) – II kwartał 2025. D. POZIOM PRZYGOTOWANIA PROJEKTU Przedsięwzięcie posiada następujące dokumenty: 1. Analiza nawigacyjna pn. „Analiza Nawigacyjna Dla Basenu v Portu Gdynia" nr ZHB-R/220/BD/JJ-19/144/2019 z dnia 26.09.2019 rok. 2. Projekt Nr 211/2019/1 pn. „Wielowariantowy projekt koncepcyjny przebudowy rampy Ro-Ro „A” i pomostu Ro-Ro „B” w Basenie V w Porcie Gdynia” z nw analizą nawigacyjną. 3. Analiza nawigacyjna (Opracowanie Nr 211/2019/AN-2) uwzględniająca budowę tymczasowej rampy portowej Ro-Ro w celu zapewnienia ciągłości obsługi statków Ro-Ro w basenie V w trakcie realizacji robót związanych z przebudową ramp A i B. Stanowi uzupełnienie pierwotnej analizy nawigacyjnej (pkt. 1) oraz dodatkowo rozpatruje inne warianty, w tym wariant z zalądowieniem części Basenu V. 4. Dodatkowa analiza nawigacyjna dla Basenu V w Porcie Gdynia w związku z przebudową ramp Ro-Ro (Opracowanie nr 211/2019/AN-3) uwzględniająca likwidację rampy Ro-Ro B lub określająca jej optymalną szerokość dla zapewnienia docelowego przyjmowania bez ograniczeń dużych promów przy dwóch stanowiskach Ro-Ro w Basenie V (A i A’ po przebudowie, z zalądowieniem części Basenu V lub bez zalądowienia), niezależnie od obłożenia Nabrzeża Rumuńskiego dużymi masowcami. 5. Karta informacyjna przedsięwzięcia. Pozostała dokumentacja/decyzje administracyjne będą sukcesywnie przekazywane Wykonawcy w trakcie przygotowywania studium wykonalności niezwłocznie po ich opracowaniu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71241000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach