Przetargi.pl
Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu ogłasza przetarg

 • Adres: 11300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 089 7152023 w. 317, 313 , fax. 897 156 208
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu
  ul. Armii Krajowej 8
  11300 Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 089 7152023 w. 317, 313, fax. 897 156 208
  REGON: 51131574500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://szpital-biskupiec.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT wraz z instalacjami, połączonej z częściową zabudową wewnętrznego dziedzińca, zmianą sposobu zagospodarowania terenu, remontem wybranych pomieszczeń wewnętrznych oraz zakupem i montażem aparatury medycznej oraz wyposażenia, zgodnie z dokumentacją techniczną. Dokumentacja techniczna obejmuje projekty budowlane, projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót wg odpowiednich branż. Dokumentacja techniczna (wraz z przedmiarami robót) jest dostępna do samodzielnego pobrania pod adresem https://we.tl/ucZxv5bqr1, do którego link jest udostępniony na stronie internetowej http://szpital-biskupiec.pl/zamowienia-publiczne Zamówienie obejmuje również dostawę wraz z montażem urządzeń i sprzętu medycznego ujętego w wykazie urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem [wg załącznika nr 8 do SIWZ] spełniającego wymagania ujęte w kartach urządzeń i sprzętu medycznego objętego zamówieniem [wg załącznika nr 8a do SIWZ].
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215140-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych), wniesionym na zasadach opisanych w SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (dotyczy Wykonawców polegających na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na podstawie art. 22a ust. 2 ustawy Pzp) – wg załącznika nr 6 do SIWZ. Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp [wg załącznika nr 3 do SIWZ]. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach