Przetargi.pl
Dostawa paliw, olei i smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 11500 Giżycko, Spytkowo
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. +48 87 555 54 10 , fax. +48 87 555 54 11
 • Data zamieszczenia: 2018-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  Spytkowo 69
  11500 Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. +48 87 555 54 10, fax. +48 87 555 54 11
  REGON: 28047019000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zuokspytkowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa paliw, olei i smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw, olei i smarów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w części II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09122100-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: dla części A i B Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2A i/lub 2B do SIWZ) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek z art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) u.p.z.p., może przedstawić Zamawiającemu dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach