Przetargi.pl
Wykonanie rozbiórki budynku garażowego nr 22, budynku magazynowego nr 23, stacji transformatorowej oraz placów utwardzonych położonych na działce Nr 63/54 i 63/11, arkusz 3, obręb 4 Chrobry przy ulicy Sikorskiego w Głogowie wraz z transportem i zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych oraz transportem odzyskanej kostki granitowej w wyniku rozbiórki na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce do jej składowania.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie ogłasza przetarg

 • Adres: 67-200 Głogów, Piotra Skargi
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 768 334 118 , fax. 768 334 118
 • Data zamieszczenia: 2019-04-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głogowie
  Piotra Skargi 8
  67-200 Głogów, woj. dolnośląskie
  tel. 768 334 118, fax. 768 334 118
  REGON: 39062686900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbsglogow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórki budynku garażowego nr 22, budynku magazynowego nr 23, stacji transformatorowej oraz placów utwardzonych położonych na działce Nr 63/54 i 63/11, arkusz 3, obręb 4 Chrobry przy ulicy Sikorskiego w Głogowie wraz z transportem i zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych oraz transportem odzyskanej kostki granitowej w wyniku rozbiórki na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce do jej składowania.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie rozbiórki budynku garażowego nr 22, budynku magazynowego nr 23, stacji transformatorowej oraz placów utwardzonych położonych na działce Nr 63/54 i 63/11, arkusz 3, obręb 4 Chrobry przy ulicy Sikorskiego w Głogowie wraz z transportem i zagospodarowaniem odpadów porozbiórkowych oraz transportem odzyskanej kostki granitowej w wyniku rozbiórki na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce do jej składowania. Szczegółowy i wyczerpujący opis przedmiotu zamówienia stanowi opracowana przez „LIMBA” Małgorzata Chanas, 45-711 Opole ul. Wandy 3/5 Dokumentacja Projektowa i decyzja pozwolenia na budowę Nr 6.2014 wydana w dniu 12.03.2014 r. przez Starostę Głogowskiego oraz decyzja Nr 437.2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. o przeniesieniu na TBS Sp. z o.o. w Głogowie decyzji pozwolenia na budowę Nr 6.2014, stanowiące integralną część SIWZ. Prace rozbiórkowe dla stacja trafo ST – 48 zostaną wykonane w oparciu o decyzję pozwolenia na rozbiórki, które zostanie przekazane dla Wykonawcy na późniejszym etapie procedowania przedmiotowego zamówienia publicznego.W skład Dokumentacja Projektowej wchodzi: 1) projekt budowlany rozbiórki budynku garażowego nr 22, 2) projekt budowlany rozbiórki budynku magazynowego nr 23, 3) projekt budowlany rozbiórki stacji trafo ST-48, 4) Specyfikacja technicznej wykonania i odbioru robót, 5) Plan BiOZ, oraz przedmiary robót przygotowane dla rozbiórki: 1) budynku garażowego nr 22, 2) budynku magazynowego nr 23, 3) stacji trafo ST-48, 4) terenu utwardzonego wokół budynków magazynowego, garażowego i stacji trafo. Roboty rozbiórkowe należy wykonać w sposób określony w przepisach, w tym w przepisach techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Kostkę granitową odzyskaną w wyniku prac rozbiórkowych należy przewieźć na wyznaczone przez Zamawiającego miejsce do jej składowania, które znajdować się będzie w odległości do 2 kilometrów od miejsca prowadzenia prac rozbiórkowych. Miejsce to podane zostanie przez Zamawiającego przed zawarciem umowy o prace rozbiórkowe.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45110000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). 2) Wadium winno być wniesione wg zasad określonych w art. 45 ustawy. 3) Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu składania ofert. 4) Wpłaty wadium w pieniądzu należy dokonać przekazem na konto PKO BP konto Nr 57 1020 3017 0000 2202 0020 7712, w tytule przelewu wpisując nazwę zamówienia "wadium w przetargu na wykonanie prac rozbiórkowych”. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego. Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu pieniężnego wykonawca winien dołączyć do oferty. 5) Wadium wnoszone w innej formie niż pieniężna należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w formie oryginału w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie (w godzinach urzędowania TBS-u), a do oferty dołączyć kopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 6) Wadium wnoszone w formach innych niż w pieniądzu, winno gwarantować Zamawiającemu wypłatę pełnej kwoty wadium, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. 7) Niedopuszczalne jest wprowadzanie jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłacenie wadium. 8) Zwrotu lub zatrzymania wadium Zamawiający dokona zgodnie z art. 46 ustawy Pzp. 9) Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp. 10) Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach niepieniężnych, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować, iż posiada ważne (aktualne zezwolenie na transport odpadów porozbiórkowych wydane przez właściwy organ na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U z 2013 r. poz.21 ze zm.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca załącza do oferty oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, przy czym: 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców - oświadczenie to składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w tym oświadczeniu.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie dostarczane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie, winno zawierać w swojej treści informacje dotyczące co najmniej: 1) zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu wykorzystania przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego zasobów innego podmiotu; 3) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczących: 1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach; przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawca przedklada dokumenty wymienione w par 5 pkt 1-9 rozporządenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U z 2016 r. poz. 1126)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach