Przetargi.pl
Wykonanie rozbiórki budynków po dawnych pawilonach handlowych przy ul. Kolejowej w Olsztynie

Gmina Olsztyn ogłasza przetarg

 • Adres: 10-101 Olsztyn, pl. Jana Pawła II
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 5273111 wew. , 325 , fax. 895 349 375
 • Data zamieszczenia: 2019-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Olsztyn
  pl. Jana Pawła II 1
  10-101 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 5273111 wew. , 325, fax. 895 349 375
  REGON: 51074236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.olsztyn

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie rozbiórki budynków po dawnych pawilonach handlowych przy ul. Kolejowej w Olsztynie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot umowy obejmuje wykonanie rozbiórki czterech budynków po dawnych pawilonach handlowych nr 21, 22, 24 i 66 przy ul. Kolejowej w Olsztynie.. 2.Zakres prac do wykonania obejmuje w szczególności: 1) wykonanie robót wstępnych i przygotowawczych, 2) zagospodarowanie terenu w strefie rozbiórki, 3) roboty rozbiórkowe : a) rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich, b) rozbiórka dachu, c) rozbiórka ścian nadziemia , d) rozbiórka fundamentów, e) zniwelowanie miejsc powstałych po rozbiórce poprzez wypełnienie pospółką, zagęszczoną warstwami, f) uporządkowanie terenu, plantowanie, g) wykonanie wszystkich robót remontowo – budowlanych wynikających z rozbiórki h) wywiezienie gruzu z kruszeniem oraz innych elementów w miejsce wskazane przez Zamawiającego, i) niezbędne prace wynikające z technologii robót, 4) dokumentacja powykonawcza. 3 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: 1) wykonanie robót przygotowawczych, 2) organizacja terenu budowy, 3) wykonanie wszystkich robót budowlanych wynikających z technologii robót rozbiórkowych niezbędnych dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, 4) uporządkowanie terenu budowy. 4.Szczegółowy zakres prac określony jest w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącej załączniki nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111300-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 1b. ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 Rozdziału VI SIWZ dotyczącego tego podmiotu. 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz złożenia oświadczenia o którym mowa w ust. 2 Rozdziału VI SIWZ dotyczącego każdego z wykonawców występujących wspólnie. 3.Do oferty należy dołączyć dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty względnie innych dokumentów składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. 4.W przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio z dokumentów wymienionych w ust. 6 Rozdziału VI SIWZ do oferty należy dołączyć również stosowne pełnomocnictwo (a). 5.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23) ustawy Zamawiający żąda oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 798). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie należy przekazać w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach