Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46

UNIWERSYTET GDAŃSKI ogłasza przetarg

 • Adres: 80-309 Gdańsk, ul. Jana Bażyńskiego 8
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: UNIWERSYTET GDAŃSKI
  ul. Jana Bażyńskiego 8
  80-309 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000001330
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót remontowych w budynku Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego w Gdyni przy Al. Marszałka Piłsudskiego 46 w zakresie:1) demontażu nieczynnych kanałów wentylacyjnych,2) podłączenia odciągu miejscowego w laboratorium nr 305.2. Kod Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45000000-7, 45442100-8, 45111300-1, 45310000-3, 45331210-1.3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 5 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.4. Przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, należy traktować jako materiał pomocniczy. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.5. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawarte w którymkolwiek dokumencie uważa się za obowiązujące. Wszystkie dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wzajemnie wyjaśniające się.6. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ostrożności w prowadzeniu prac, w szczególności do zapewnienia odpowiedniego ich zabezpieczenia, nadzoru terenu robót w trakcie prowadzenia robót, utrzymywanie placu robót w należytym porządku.7. Prace będą realizowane w czynnym obiekcie. Roboty głośne i uciążliwe dla otoczenia, będą mogły być wykonywane po pisemnym uzgodnieniu terminów z Zamawiającym. Należy się liczyć z koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy.8. Przed przystąpieniem do robót należy dokonać pomiarów z natury.9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność w przypadku wystąpienia uszkodzeń budynku lub budynków przyległych wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót.10. Niniejszym zamówieniem objęte są również roboty towarzyszące: np. związane z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, zabezpieczającymi, rozbiórkowymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, sprzątaniem wraz z myciem okien po zakończonych robotach, pomiarami, sporządzeniem dokumentacji powykonawczej w 2 egz., wywiezieniem materiałów porozbiórkowych i innych odpadów wraz z ich utylizacją, koniecznością pracy w przedłużonych godzinach, np. w godzinach popołudniowych, nocnych lub w dni ustawowo wolne od pracy, itp. Wykonawca nie ponosi kosztów związanych z dostawą mediów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia (wody, energii).11. Jeśli gdziekolwiek w SWZ, w tym w opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 5 do SWZ, zostały wskazane normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, to należy rozumieć, iż wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” i Zamawiający dopuszcza oferowanie rozwiązań równoważnych opisywanym. Pod pojęciem równoważności rozumieć należy, iż rozwiązania równoważne zagwarantują realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zapewnią spełnienie w równoważnym stopniu wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 5 do SWZ). Zastosowanie musi odpowiadać swoim rodzajem i zakresem, celom założonym w przywoływanych w opisie przedmiotu zamówienia normach, ocenach technicznych, specyfikacjach technicznych lub systemach referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp.12. Z uwagi na fakt dopuszczenia możliwości różnych propozycji równoważnych wymaga się od Wykonawcy weryfikacji i traktowania wszystkich rozwiązań jako powiązanych ze sobą. Wykazanie równoważności, tj. spełnienie w równoważnym stopniu wymagań określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w swojej ofercie, jakie normy lub inne systemy odniesienia, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, zostały zamienione i podać jakie w ich miejsce proponuje rozwiązania równoważne. Zamawiający nie odrzuci oferty Wykonawcy tylko dlatego, że oferowane roboty budowlane, usługi lub dostawy nie są zgodne z normami, ocenami technicznymi, specyfikacjami technicznymi lub systemami referencji technicznych, do których opis przedmiotu zamówienia się odnosi, pod warunkiem, że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 Pzp, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia (art. 101 ust. 5 Pzp). Zamawiający może w tej sytuacji skorzystać z uprawnienia określonego w art. 107 ust. 2 Pzp.13. Należy przyjąć wysoki standard wykonywanych robót.14. Wszelkie roboty, prace towarzyszące, prace porządkowe, czynności, materiały, rozwiązania, itp. nieopisane lub niewymienione w SWZ wraz z załącznikami, a konieczne do wykonania z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy SWZ wraz z załącznikami i ewentualnej wizji lokalnej. Roboty takie muszą być ujęte w cenie oferty.15. Wykonawca zobowiązany jest do zrealizowania pełnego zakresu rzeczowego niniejszego zamówienia z należytą starannością, zgodnie z warunkami przedmiotowego postępowania opisanymi w SWZ, obowiązującymi przepisami prawa w tym określonymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2351), zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie, ofertą Wykonawcy oraz ustaleniami z Zamawiającym.16. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Zamawiającym.17. Zamawiający wymaga gwarancji na przedmiot zamówienia nie krótszej niż 36 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji z uwzględnieniem zapisów w rozdz. XVI SWZ. Okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Szczegóły dotyczące gwarancji zawarte są w § 12 projektu umowy - załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach