Przetargi.pl
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce, Gmina Borzytuchom (3)

GMINA BORZYTUCHOM ogłasza przetarg

 • Adres: 77-141 Borzytuchom, ul. Zwycięstwa 56
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA BORZYTUCHOM
  ul. Zwycięstwa 56
  77-141 Borzytuchom, woj. pomorskie
  REGON: 770979482
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrówce, Gmina Borzytuchom (3)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana w procedurze „zaprojektuj i wybuduj”. Modernizacja SUW zakłada budowę dwóch zbiorników terenowych wody uzdatnionej, przebudowę budynku hydroforni, modernizację i wymianę układu technologii uzdatniania wody, wymianę i przebudowę instalacji zewnętrznych podziemnych, wymianę agregatów pompowych. Prace projektowe i budowlane należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ - programem funkcjonalno – użytkowym.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, a każda z nich stanowi przedmiot odrębnego postępowania przetargowego.3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy.4. Modernizacja i przebudowa stacji uzdatniania wody ma na celu poprawę jakości uzdatniania wody, zwiększenie przepustowości i zapewnienie bezawaryjnej ciągłości dostawy wody przeznaczonej do picia mieszkańcom miejscowości Dąbrówka w gminie Borzytuchom.Na terenie stacji uzdatniania wody na działce nr 320 obręb 003 Dąbrówka w Dąbrówce w gminie Borzytuchom planuje się zaprojektowanie i wykonanie:a) remont budynku stacji uzdatniania wody wraz z adaptacjami budowlanymi, a także wymianą drzwi zewnętrznych,b) adaptacji istniejących fundamentów lub wyburzeniu z wykonaniem nowych fundamentów pod urządzenia i zbiorniki ciśnieniowe nowego układu technologii uzdatniania wody w hali SUW,c) nowych posadzek wraz z izolacjami poziomymi i wykończeniem z płytek typu GRES,d) naprawy tynków ścian, szpachlowania i malowania ścian i sufitu,e) nowej instalacji zasilania en.el. rozdzielni głównej umożliwiającej podłączenie rezerwowego zasilania z mobilnego agregatu prądotwórczego,f) nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej w budynku SUW,g) nowej instalacji odgromowej budynku SUW i zbiornika retencyjnego,h) nowej instalacji sterowania i AKPiA oraz instalacji alarmowej,i) w budynku SUW demontaż istniejącego układu technologicznego zbiorników filtracyjnych ciśnieniowych wraz z orurowaniem (filtry ciśnieniowe pośpieszne – odżelaziacze i odmanganiacze),j) demontażu istniejących zbiorników hydroforowych, instalacji i filtrów,k) tymczasowego obejścia instalacji uzdatniania wody na czas wykonania nowego układu z wykorzystaniem urządzeń technologicznych z demontażu w celu zapewnienia ciągłości zaopatrzenia w wodę do spożycia spełniającą wymagane parametry sanitarne dla wody przeznaczonej do spożycia o tymczasowej minimalnej wydajności SUW Qmin=10 m3/h,l) dostawę i montaż nowego kompletnego układu technologii uzdatniania wody w budynku SUW,m) dostawy i podłączenia zestawu pompowego hydroforowego zasilania w wodę do celów gospodarczych i ppoż. jak i dla potrzeb układu technologicznego SUW,n) dostawy i montażu pompy płuczącej i dmuchawy powietrza do płukania i regeneracji złóż filtracyjnych nowych filtrów ciśnieniowych pośpiesznych,o) dostawa i montaż jednego zbiornika retencyjnego pionowego wody uzdatnionej o pojemności 50m3,p) niezbędnych czynności technologicznych w tym prób ciśnieniowych, szczelności, płukania i dezynfekcji,q) rozruchu technologicznego nowego układu SUW wraz z uzyskaniem wymaganych parametrów technologicznych SUW,r) wyposażenie SUW w niezbędne urządzenia: agregaty sprężarkowe, osuszacze powietrza,s) wymiany istniejących podwodnych agregatów pompowych (pomp głębinowych) wraz z rurociągami tłocznymi w istniejących studniach głębinowych: studni nr SW4/87 Program Funkcjonalno-Użytkowy „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości DĄBRÓWKA gm. Borzytuchom” zlokalizowanej na działce nr 23/3 i studni nr SW5/04 zlokalizowanej na działce nr 23/6 obręb Dąbrówka,t) podłączenia odpływu podczyszczonych wód poprocesowych (z płukania filtrów) do istniejących osadników,u) podłączenia nowego rurociągu wody uzdatnionej z budynku SUW do istniejącej sieci rozdzielczej w Dąbrówce.5. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach