Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny w Woli Tesserowej na działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282 i 283/1

Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu ogłasza przetarg

 • Adres: 28-366 Małogoszcz, ul. Jaszowskiego
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 855 135 , fax. 413 855 318
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu
  ul. Jaszowskiego
  28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 855 135, fax. 413 855 318
  REGON: 53741500000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.eobip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowych i zabezpieczających obszar wodny w Woli Tesserowej na działce nr 395 i Złotnikach na działkach nr 282 i 283/1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót budowlanych: W ramach w/w robót przewiduje się wykonać: W Woli Tesserowej: Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny na działce nr 395 polegają na odmuleniu cieku odprowadzającego wodę wraz z remontem przepustu, wyczyszczenie skarp, grobli i dna z roślinności i dna namułu warstwa średniej grubości około 50 cm, wbudowaniu urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiu skarp trawą. W Złotnikach: Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny na działce nr 282 polegają na odmuleniu cieku odprowadzającego wodę wraz z remontem przepustu, wyczyszczenie skarp, grobli i dna z roślinności i dna namułu warstwa grubości około 70 cm i 30 cm, wbudowaniu urobku w groble i skarpy z obrobieniem oraz obsianiu skarp trawą. Na działce nr 283/1 ułożyć plac z kostki grub. 6 cm na warstwie tzw. Wysiewki o wym. 5,0 x 5,0 m z zakończeniem obrzeżami trawnikowymi na ławie betonowej 8x5. Zamontować ławki na stelażu żeliwnym pomalowanym proszkowo na czarno. Drewno na siedziska i i oparcia olchowe zaimpregnowane i dwukrotnie lakierowane w kolorze teak. Deski o wym.150x8x3 cm mocowane do stelażu śrubami montażowymi. Zamontować stół na stelażu jak ławki z listew z drewna olchowego 8x3,5 cm impregnowanych i malowanych j.w. długość stołu 180 cm, szer. 74 cm i wys. 72 cm. Zamontować kosz kwadratowy o wym. Zewnętrznych 0,38 x0,38 m i wys. 0,70 m. Szerokość wewnętrzna 32 cm, długość wewnętrzna 32 cm i głębokość na wkład 47 cm. Kosz drewniany wykonany z drewna olchowego impregnowany i malowany w kolorze teak, na czterech nogach i ramą wykonaną ze stalowych płaskowników malowanych farbą na kolor czarny metodą natryskową. Ławki, stół i kosz mocować na stałe do podłoża do zabetonowanych stóp betonowych o wym. 25x25x34 cm śrubami. Posadzić tuje o wys. 100-110 cm.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3000,00 PLN (słownie; trzy tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach