Przetargi.pl
„Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”

Gmina Gnojno ogłasza przetarg

 • Adres: 28-114 Gnojno, Gnojno
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413532038 , fax. 413532038
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gnojno
  Gnojno 145
  28-114 Gnojno, woj. świętokrzyskie
  tel. 413532038, fax. 413532038
  REGON: 29101006200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminy.com.pl/gnojno/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej wraz z doposażeniem w Gminie Gnojno” Zadanie nr I: Roboty budowlane przy SP w Balicach Przedmiotem zamówienia jest: Przebudowa boiska sportowego przy SP w Balicach w zakresie: 1. Wykonanie ogrodzenia boisk szkolnych wysokości 5,0 m z siatki stalowej powlekanej poliuretanem o oczkach 3,5 x 3,5 cm mocowanej na słupkach z rur stalowych ocynkowanych malowanych proszkowo o średnicy 100 mm. Słupki osadzone w fundamencie betonowym o wymiarach 0,30 x 0,30 x 1,5 m, wszystkie słupki skrajne wzmocnione zastrzałami. W ogrodzeniu zaprojektowano bramę o szerokości 2,70 m i wysokości 2,45 m oraz furtkę o wymiarach 1,15 x 2,00 m. 2. Wykonanie nawierzchni poliuretanowej płyty boiska w technologii bezspoinowej o grubości min 13 mm, wraz z robotami towarzyszącymi. 3. Zakup i montaż wyposażenia boisk według załączonego przedmiaru. Wymiana pokrycia dachu na części budynku SP w Balicach, zakres obejmuje: 1. Demontaż rynien, obróbek oraz starego pokrycia (rternit). 2. Wymiana łat z dostosowaniem pod blachę trapezową powlekaną. 3. Przemurowanie istniejących kominów 4. Wykonanie izolacji termicznej z wełny mineralnej 5. Wykonanie izolacji z folii dachowej 6. Wykonanie pokrycia dachu z blachy trapezowej powlekanej wraz z obróbkami i orynnowaniem. 7. Wykonanie opaski odwadniającej wokół części budynku. Szczegółowy zakres robót zawiera projekt budowlany - opis techniczny - załącznik nr 10 do siwz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót załącznik nr 11 do siwz oraz załączona książka przedmiarów załącznik nr 13 do siwz. Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne. Zadanie nr II. Dostawa wyposażenie pracowni matematyczno- przyrodniczej W skład wyposażenia wchodzi: 1. BioBox -1 szt 2. Wiatr i pogoda – 1 szt 3. Tellurium szkolne - 1 szt 4. Monokular B, 40/600x - 6 szt 5. Historia Ziemi, tablica -1 szt 6. Ucho 4 części – 1 szt 7. Globus indukcyjny (z instrukcją) Ø 25 – 15 szt 8. Walizka Ekobadacza – 1 szt 9. Bryły szkieletowe - zestaw do budowy – 4 szt 10. Przyrząd do demonstracji powstawania brył obrotowych – 1 szt 11. Tablet- 17 szt 12. Laptop – 1 szt 13. Drukarka 3D -1 szt. 14. Filament PLA – 2 kpl Wyposażenie opisano w załączonej Specyfikacji wyposażenia pracowni matematyczno- przyrodniczej –załącznik nr 9 do swiz. UWAGA: Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 30 ust. 4 ustawy pzp, opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” dla systemów i urządzeń, wskazanych w SIWZ i w załączonym Projekcie budowlanym - opisie technicznym oraz SIWiOR, spełniające obowiązujące standardy i wymagania, wskazane przez Zamawiającego w załączonych dokumentach (wskazane w dokumentach parametry urządzeń należy przyjąć jako minimalne). Wykonawca powołując się na rozwiązania równoważne opisanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania, określone przez Zamawiającego poprzez dołączenie do oferty dokumentów na potwierdzenie, w tym opisu produktu równoważnego. Zaleca się by wykonawca zapoznał się z lokalizacją inwestycji w terenie. Zamawiający wymaga gwarancji i rękojmi minimum 3 lata (36 miesięcy). Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, aby pracownicy fizyczni (robotnicy budowlani) bezpośrednio wykonujący prace fizyczne w zakresie realizacji zamówienia, polegające na bezpośrednim fizycznym wykonywaniu robót budowlanych, zatrudnieni byli przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy. Ilości pracowników niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia określa wykonawca uwzględniając termin wykonania oraz złożoność dokumentacji przetargowej. Wykonawca na każdym etapie realizacji umowy jest uprawniony do wprowadzenia dodatkowych pracowników lub wymienić tych zgłoszonych przed podpisaniem umowy. Do pracowników podwykonawców zapisy o pracownikach zatrudnionych na umowę o pracę do realizacji przedmiotu zamówienia stosuje się odpowiednio. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy pzp oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań, określone zostały we wzorze umowy załącznik nr 12 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45212221-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4.000,00 zł - dotyczy Zadania nr I
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie określonych wymagań. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. Nr 2 do SIWZ).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz ofertowy, pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy), dowód wniesienia wadium, kosztorys ofertowy (jeżeli dotyczy), kosztorys asortymentowo - cenowy (jeżeli dotyczy), Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów składa do oferty zobowiązanie podmiotu na załączniku nr 5 do siwz. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert) składa Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia na załączniku nr 4 do siwz

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach