Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 11 częśc

Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 04-247 Warszawa, ul. Chełmżyńska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 32 61 010 , fax. 22 32 61 001
 • Data zamieszczenia: 2021-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Mienia Wojskowego krajowy numer identyfikacyjny 1126394600805, ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa w imieniu, której działa Dyrektor Oddziału Regionalnego w Warszawie
  ul. Chełmżyńska 9
  04-247 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 32 61 010, fax. 22 32 61 001
  REGON: 11263946008050
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.amw.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Agencja wykonawcza

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, w podziale na 11 częśc
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót remontowo-budowlanych w lokalach mieszkalnych, będących w zasobie Oddziału Regionalnego AMW w Warszawie, przed ponownym zasiedleniem, zamówienie podzielono na 11 części. 2. Szczegółowy zakres robót stanowi załącznik w postaci opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, przedmiaru robót stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ (odpowiednio dla części zamówienia), specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45450000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach