Przetargi.pl
Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem lokali w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora

Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze ogłasza przetarg

 • Adres: 65-120 Zielona Góra, Al. Zjednoczenia 104
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4519200 , fax. 068 4519230
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Zielonej Górze
  Al. Zjednoczenia 104 104
  65-120 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4519200, fax. 068 4519230
  REGON: 01126394600575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem lokali w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót remontowo - budowlanych związanych z remontem lokali w całym zasobie OReg WAM Zielona Góra związane ze zmianą lokatora, w zakresie nie wymagającym projektu i pozwolenia na budowę. Zakres robót budowlanych obejmuje głównie roboty: malarskie, posadzkarskie, tynkarskie, murarskie, stolarskie, instalacyjne (elektryczne, wod-kan, gazowe) oraz wymianę urządzeń i wyposażenia. Rodzaj robót i ich ilość ujęto w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 11 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót- załącznik nr 9 do SIWZ. Przedmiary robót zawierają listę robót i sumaryczną ilość robót planowanych do wykonania w 2013 r. w lokalach administrowanych przez OReg WAM Zielona Góra. Rzeczywisty zakres i ilość robót będzie ustalany indywidualnie dla każdej lokalu, w zależności od stanu danego lokalu i jego potrzeb remontowych oraz każdorazowo określany w zleceniu wykonania remontu danego lokalu wystawionym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość powierzenia robót w innym zakresie niż określony w przedmiarach robót - załącznik nr 11. W tym przypadku wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysów powykonawczych, sporządzonych na podstawie obmiaru robót i odpowiadających im pozycji katalogów KNR, w oparciu o wymienione w ofercie składowe do kosztorysowania robót, wg § 7 ust. 5 załączonej umowy. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania remontu lokali w takiej liczbie, jaka wynikać będzie z potrzeb Zamawiającego. Zlecenie wykonania remontu danego lokalu będzie podstawą przystąpienia do remontu. Zlecenie zawierać będzie: adres danego lokalu, protokół typowania robót, ilość robót, termin wykonania prac, termin przekazania placu budowy, koszt wykonania remontu danej lokalu wynikający z jednostkowych cen określonych w ofertowym kosztorysie uproszczonym. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 12 miesięcy gwarancji na wykonane prace (w zakresie dotyczącym indywidualnie każdego lokalu), a na wbudowane wyposażenie na okres zgodny z gwarancją producenta. Wykonawca w ramach wykonania zamówienia jest zobowiązany do utylizacji gruzu i innych odpadów nie nadających się do wykorzystania, w miejscach zorganizowanego składowania odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 5 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert na nizej wymienione części zamówienia: - na część I zamówienia - w wysokości 3.000,00zł, - na część II zamówienia - w wysokości 4.500,00 zł, - na część III zamówienia - w wysokości 5.000,00 zł, - na część IV zamówienia - w wysokości 2.000,00 zł, - na część V zamówienia - w wysokości 3.000,00 zł, - na część VI zamówienia - w wysokości 3.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach