Przetargi.pl
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalacja pod wskazanymi adresami oraz usługa świadczenia przez okres 12 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu

Gmina Zielona Góra ogłasza przetarg

 • Adres: 65-021 Zielona Góra, ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4755670 , fax. 068 4755660
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Zielona Góra
  ul. Gen. J. Dąbrowskiego 41 41
  65-021 Zielona Góra, woj. lubuskie
  tel. 068 4755670, fax. 068 4755660
  REGON: 97077078700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminazg.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, jego instalacja pod wskazanymi adresami oraz usługa świadczenia przez okres 12 miesięcy stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia z podziałem na etapy: a) Etap I: Dostawa 217 sztuk zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem, które zostaną użyczone nieodpłatnie Beneficjentom Ostatecznym przez Zamawiającego, w czasie trwania realizacji projektu >Internet oknem na świat 2 - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Zielona Góra< w ramach programu Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: 8 Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie: 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, składających się z jednostki komputera stacjonarnego (stacji roboczej), monitora, myszki, klawiatury komputerowej i listwy filtrująco-zasilającej, wyposażonych w system operacyjny, pakiet biurowy i oprogramowanie antywirusowe. Dostawa sprzętu wymaganego do realizacji usługi dostępu do Internetu. Zainstalowanie pod wskazanymi adresami wyszczególnionymi w Załączniku nr 9 SIWZ, szkół, bibliotek, remiz zestawów komputerowych wyposażonych w system operacyjny, pakiet biurowy i oprogramowanie antywirusowe oraz zainstalowania sprzętu wymaganego do realizacji usługi dostępu do Internetu oraz konfiguracji dostępu do Internetu w miejscu instalacji i uruchomienia usługi. Zamawiający wymaga by w trakcie instalacji zestawów komputerowych, Wykonawca dokonał na rzecz BO, instruktażu w zakresie podstawowych czynności obsługi dostarczonego zestawu. Wymagane jest także wykonanie lokalnej komputerowej sieci bezprzewodowej w lokalizacjach wyszczególnionych w SIWZ. b) Etap II: Usługa świadczenia przez okres 12 miesięcy za pomocą łącza przewodowego lub bezprzewodowego lub w technologii bezprzewodowej wykorzystującej sieć transmisyjną operatora komórkowego stałego dostępu do szerokopasmowego Internetu (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) dla beneficjentów (BO) wskazanych przez Zamawiającego w Załączniku nr 9, wraz z dostawą sprzętu wymaganego do realizacji usługi. Zamawiający wymaga by poszczególne przedmioty zamówienia spełniały następujące wymagania: a) Sprzęt musi być fabrycznie nowy i nieobciążony prawami osób trzecich. b) Poszczególne rodzaje dostarczonych urządzeń muszą być jednorodne pod względem producenta, modelu oraz parametrów (dot. pkt. 3.1 a), z wyłączeniem listwy filtrująco-zasilającej). c) Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające legalność instalowanych programów oraz po jednym nośniku zaoferowanego oprogramowania zgodnie z wymaganiami producenta oprogramowania. W przypadku licencji zbiorczej Wykonawca dostarczy do Zamawiającego oryginał oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie licencji w ilości odpowiadającej ilości dostarczonego oprogramowania. Zamawiający w Załączniku nr 7 do SIWZ szczegółowo określił parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu zamówienia; Zamawiający określił swoje minimalne wymagania i dopuszcza by dostawa objęła przedmioty o lepszych parametrach oraz bogatszym oprogramowaniu. Dostawy mogą być realizowane wyłącznie w oryginalnych opakowaniach posiadających fabryczne oznakowania producenta. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Zamawiającego i osób trzecich za ewentualne szkody powstałe w związku z Wykonywanym zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 302130005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 30 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł). Wadium to powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert i być ważnym w okresie nie krótszym niż termin związania ofertą

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminazg.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach