Przetargi.pl
Wykonanie robót podobnych dla zamówienia pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu DW nr 579 odc. od km 2+209,60 do km 9+560,51 - nr postępowania 200/22

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE ogłasza przetarg

 • Adres: 00-048 Warszawa, ul. Mazowiecka 14
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W WARSZAWIE
  ul. Mazowiecka 14
  00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 013305749
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót podobnych dla zamówienia pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Maz. w ciągu DW nr 579 odc. od km 2+209,60 do km 9+560,51 - nr postępowania 200/22
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonanie robót podobnych dla zamówienia pn.: Budowa zachodniej obwodnicy Grodziska Mazowieckiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 579 odcinek od km 2+209,60 do km 9+560,51
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach