Przetargi.pl
wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gruntowej w obrębie geodezyjnym Objezierze ( działki nr 121, 6, 154 ) oraz w m. Kleszczewo w obrębie geodezyjnym Gumieniec (działka nr 309).

Gmina Trzebielino ogłasza przetarg

 • Adres: 77-235 Trzebielino, Trzebielino 7A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8580253 , fax. 059 8580167
 • Data zamieszczenia: 2009-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzebielino
  Trzebielino 7A 7A
  77-235 Trzebielino, woj. pomorskie
  tel. 059 8580253, fax. 059 8580167
  REGON: 77097956500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.trzebielino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji drogi gruntowej w obrębie geodezyjnym Objezierze ( działki nr 121, 6, 154 ) oraz w m. Kleszczewo w obrębie geodezyjnym Gumieniec (działka nr 309).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiot zamówienia obejmuje : a) droga gruntowa w obrębie geodezyjnym Objezierze : - mechaniczne profilowanie wraz z wyprofilowaniem rowów odwadniających trójkątnych , jezdnia szerokości 4,0 m , pobocza obustronne szerokości min. 0,75 m oraz obustronny rów trójkątny szer. min. 0,75 m - 5.040,0 m? - mechaniczne zagęszczenie , 720*4,0 - 2.880,0 m? - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15 cm, 720*4,0 - 2.880,0 m? b) droga gruntowa w obrębie geodezyjnym Gumieniec m. Kleszczewo : - mechaniczne profilowanie wraz z wyprofilowaniem rowów odwadniających trójkątnych , 1000*4,0 - 4.000,0 m? - mechaniczne zagęszczenie , 1000*4,0 - 4.000,0 m? - warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 15 cm , 300*3,5 - 1.050,0 m?
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452331426
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium .
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1)Wykonawca ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy oraz zobowiązany jest spełnić warunki udziału w postępowaniu , określone w art. 22 ust. 1 ustawy . Zamawiający wymaga w szczególności , aby Wykonawca wykazał , iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej przedmiotem zamówienia . 2)Ocena spełniania warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów , których brak będzie skutkował wykluczeniem Wykonawcy z postępowania
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie , że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny , a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia . 2) aktualny odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie potwierdzające , że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia . 3) oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania , zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych ( załącznik nr 2) 4) oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 w/w ustawy pzp ( załącznik nr 3) . 5) Wypełniony formularz oferty wg załączonego wzoru (załącznik nr 1 ) zawierający oferowaną cenę wraz z oświadczeniami : - o zgodności przedmiotu ofert z przedmiotem zamówienia , - o przyjęciu projektu umowy stanowiącej integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia bez zastrzeżeń .

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.trzebielino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach