Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU PSM I STOPNIA W ŚWIDNIKU

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku ogłasza przetarg

 • Adres: 21-040 Świdnik, ul. Króla Pole
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 817 516 856 , fax. 814687047
 • Data zamieszczenia: 2019-11-04
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Świdniku
  ul. Króla Pole 5
  21-040 Świdnik, woj. lubelskie
  tel. 817 516 856, fax. 814687047
  REGON: 27823800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.psm.swidnik.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ BUDYNKU PSM I STOPNIA W ŚWIDNIKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Rodziny Wiłkomirskich w Świdniku. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Wykonanie placu manewrowego (komunikacja kołowa – Straż Pożarna) z miejscami postojowymi z nawierzchnią z kostki burkowej. b) Wykonanie chodników (komunikacja piesza) z nawierzchnią z kostki brukowej betonowej z zachowaniem zaprojektowanych wzorów wg projektu wykonawczego. c) Remont istniejącego systemu kanalizacji deszczowej wraz z przyłączeniem odprowadzenia wody z dachów budynku oraz z terenów utwardzonych. d) Ukształtowanie terenów zielonych z plantowaniem i humusowaniem w miejscach projektowanych i w miejscach rezygnacji z innych elementów zagospodarowania terenu (drzewa, utwardzenia terenu, murek oporowy, fontanna, mała architektura itp.) 3. Zakres prac szczegółowo określa dokumentacja projektowo – kosztorysowa, na która składają się: a) Dokumentacja techniczna - załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, c) Przedmiar robót - załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia. Datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru zrealizowanego przedmiotu zamówienia, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji na części mechaniczne zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 5. Termin realizacji zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy, z zastrzeżeniem iż podpisanie umowy oraz przekazanie placu budowy nastąpi około 01.12.2019 roku. Ostateczny termin końcowy realizacji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia terminu realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 6. Realizacja przedmiotu zamówienia winna umożliwiać Zamawiającemu prowadzenie statutowej działalności. Realizowane przez Wykonawcę zamówienie nie może stwarzać zagrożenia życia lub zdrowia osób przebywających w budynku Zamawiającego lub w jego otoczeniu. W przypadku występowania kolizji terminowych, Wykonawca zobowiązuje się do czasowego ograniczenia zakresu realizowanego zamówienia lub zmniejszenia jego uciążliwości w sposób umożliwiający Zamawiającemu realizację statutowych obowiązków. 7. Warunki finansowe rozliczeń: a) podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół końcowy wykonania zamówienia, b) fakturowanie jednorazowe na podstawie protokołu wykonania zamówienia, c) płatne przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania oryginału prawidłowo wystawionej faktury, d) podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy, e) przebieg czynności odbiorowych: - Zakończenie wykonania robót Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu. - Odbiór dokonywany będzie w oparciu o SIWZ, obowiązujące przepisy prawa budowlanego i Polskie Normy - Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru końcowego wykonanych robót w ciągu 3 dni od dnia ich zakończenia i zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do obioru końcowego. - Zamawiający dokonuje odbioru z udziałem Wykonawcy. Wykonawca dostarczy dokumenty i zezwolenia niezbędne do odbioru robót i użytkowania obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Obowiązkiem Wykonawcy jest udokumentowanie w sposób określony obowiązującymi przepisami prawa prawidłowe pod względem jakościowym i rzeczowym wykonanie robót. Do odbioru końcowego należy załączyć: obmiar wykonywanych robót potwierdzony przez kierownika budowy, inspektora nadzoru, certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały, protokoły prób i regulacji oraz inne dokumenty niezbędne do oceny prawidłowości wykonanych robót. 8. Kod CPV: 45.23.32.22 – 1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 9. Czynności w okresie gwarancyjnym: a) Przed upływem terminu gwarancji Zamawiający zorganizuje odbiór pogwarancyjny, na który zostanie wezwany Wykonawca a w przypadku nie stawienia się przegląd odbędzie się przez Zamawiającego a o wynikach przeglądu Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony. b) W przypadku zaistniałych poprawek w protokole zostanie zapisany termin ich usunięcia. c) W przypadku gdy poprawki nie zostaną usunięte w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci naprawę innemu Wykonawcy a kosztami zostanie obciążony Wykonawca. Uwaga: 1. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały i urządzenia. W przypadku wystąpienia w kosztorysie nakładczym i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych nazw własnych, wskazujących na konkretnych producentów materiałów i urządzeń, należy traktować je jako przykładowe. 2. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 3. Wykonawca winien wszelkie koszty związane z w/w czynnościami odbiorowymi uwzględnić w cenie oferty.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233222-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań dla potwierdzenia spełnienia tego warunku.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: - wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - oświadczenia wymienione w Rozdziale VI, punkt 1, podpunkt a) i b) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w zakresie którym dotyczą danego wykonawcy), - zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale V, punkt 2.4, podpunkt a) niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (jeśli dotyczy), - kosztorys ofertowy z wyszczególnieniem wskaźników cenotwórczych w oparciu o które został sporządzony kosztorys ofertowy; kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej lub szczegółowej, winien zawierać stawki i narzuty przyjęte do kosztorysowania oraz wszelkie zestawienia R, M, S,

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach