Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądzu wraz z dostawą wyposażenia ED/29/2018

Gmina Miasto Grudziądz ogłasza przetarg

 • Adres: 86-300 Grudziądz, ul. Ratuszowa
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 564 510 233 , fax. 564 510 233
 • Data zamieszczenia: 2019-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Grudziądz
  ul. Ratuszowa 1
  86-300 Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 564 510 233, fax. 564 510 233
  REGON: 87111883300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.grudziadz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądzu wraz z dostawą wyposażenia ED/29/2018
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Jaśminowej 2 w Grudziądzu oraz dostawa wyposażenia i sprzętu dla nowego segmentu szkoły. Zakres przewidzianych do wykonania robót obejmuje: 1) wycinkę drzew, 2) roboty fundamentowe, 3) ściany zewnętrzne i wewnętrzne w tym podciągi, wieńce, nadproża, 4) roboty posadzkowe, 5) roboty dekarskie, 6) stolarka okienna i drzwiowa, 7) tynki i okładziny ścian, 8) roboty izolacyjne, 9) prace malarskie, 10) instalację elektryczna. 11) instalację wodno-kanalizacyjną, 12) instalację centralnego ogrzewania z istniejącej kotłowni, 13) instalację elektryczną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanymi przez: Pracownię Architektoniczną Czajka Tomasz ul. Solna 2; 86-300 Grudziądz” (branża architektoniczna i sanitarna), USPOL-VISION j.m.p. Zdzisław i Jakub Paczkowscy; ul. Chełmińska 103; 86-300 Grudziądz (branża elektryczna) oraz w zestawieniu wyposażenia nowego segmentu. W ramach realizacji przedmiotu umowy do obowiązków Wykonawcy należy: 1) powierzenie funkcji kierownika budowy (robót) osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności, 2) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie robót, 3) urządzenie i utrzymanie zaplecza budowy, 4) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robót, 5) wykonanie zaleceń wynikających z warunków technicznych dysponentów sieci, 6) wywóz oraz utylizacja gruzu i innych materiałów porozbiórkowych – materiały i odpady powstałe w wyniku prac rozbiórkowych stają się własnością Wykonawcy, który zobowiązany jest je uprzątnąć i zagospodarować we własnym zakresie lub zutylizować na własny koszt zgodnie z przepisami, 7) sporządzenie dokumentacji powykonawczej, 8) przywrócenie do stanu pierwotnego składników majątkowych zniszczonych lub naruszonych w czasie realizacji przedmiotu umowy, 9) utrzymywanie terenu robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo ludzi i mienia. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. Zamawiający przewiduje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia. Sposób dokumentowania zatrudnienia. Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacji sanitarnych i elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia, zawierające informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. Uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełniania tych wymagań. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy ma prawo żądać udowodnienia przez Wykonawcę faktu zatrudniania osób na umowę o pracę. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacji sanitarnych i elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia, na podstawie umowy o pracę. Pierwsze oświadczenie Wykonawca składa bez oczekiwania na wezwanie Zamawiającego w terminie 3 dni, licząc od dnia przekazania terenu robót, kolejne w terminie 3 dni od otrzymania wezwania. Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów uznane zostanie przez Zamawiającego jako uchylanie się od obowiązku zatrudniania osób na umowę o pracę i skutkować będzie nałożeniem sankcji przewidzianych w § 11 ust. 3 umowy. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy w sytuacji, gdy poweźmie wątpliwość, co do sposobu zatrudnienia osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacji sanitarnych i elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wszystkie czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz robót instalacji sanitarnych i elektrycznych objętych przedmiotem zamówienia. Zamawiający nie uważa kierowników budowy (robót) za osoby bezpośrednio wykonujące wyżej określone roboty, wobec czego nie wymaga zatrudnienia ich przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium, które Wykonawca zobowiązany jest wnieść w następującej wysokości: 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank PKO BP SA numer 31 1020 5040 0000 6902 0085 9652. Wadium wniesione w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do wyznaczonego terminu składania ofert wpłynie na rachunek bankowy Zamawiającego (liczy się data i godzina uznania przez rachunek bankowy Zamawiającego). Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielonego przez Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w zamkniętej kopercie w Urzędzie Miejskim w Grudziądzu Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Referat Zamówień Publicznych, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz, pokój 335 (spichrze). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Wadium winno być wystawione na Zamawiającego: gmina – miasto Grudziądz z siedzibą Urzędu Miejskiego w Grudziądzu przy ul. Ratuszowej 1, 86-300 Grudziądz. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. Wniesienie wadium na okres krótszy niż okres związania ofertą Zamawiający będzie traktował tak, jakby wadium nie zostało wniesione. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Ponadto, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach