Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CISOWNIKU W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ŚWIETLICY W CISOWNIKU W CELU PRZYWRÓCENIA JEJ FUNKCJI UŻYTKOWYCH (KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH) WRAZ Z ZAKUPEM NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU FUNKCJONALNIE POWIĄZANEGO”

Gmina Krzywda ogłasza przetarg

 • Adres: 21-470 Krzywda, Żelechowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 257 551 006, , fax. 257 551 061
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krzywda
  Żelechowska 24B
  21-470 Krzywda, woj. lubelskie
  tel. 257 551 006, , fax. 257 551 061
  REGON: 71158241100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugkrzywda.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CISOWNIKU W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ŚWIETLICY W CISOWNIKU W CELU PRZYWRÓCENIA JEJ FUNKCJI UŻYTKOWYCH (KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH) WRAZ Z ZAKUPEM NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU FUNKCJONALNIE POWIĄZANEGO”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową świetlicy wiejskiej w Cisowniku w ramach projektu „Kompleksowa modernizacja świetlicy w Cisowniku w celu przywrócenia jej funkcji użytkowych (kulturalnych i społecznych) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia i zagospodarowaniem terenu funkcjonalnie powiązanego”, a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w dodatku nr 1 w § 33 SIWZ. Zakres niniejszego postępowania obejmuje wykonanie przedsięwzięcia pod nazwą: WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z ROZBUDOWĄ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CISOWNIKU W RAMACH PROJEKTU „KOMPLEKSOWA MODERNIZACJA ŚWIETLICY W CISOWNIKU W CELU PRZYWRÓCENIA JEJ FUNKCJI UŻYTKOWYCH (KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH) WRAZ Z ZAKUPEM NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA I ZAGOSPODAROWANIEM TERENU FUNKCJONALNIE POWIĄZANEGO” na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 2078 położonej w miejscowości Cisownik, stanowiącej własność Gminy Krzywda, z siedzibą przy ul. Żelechowskiej 24B, 21-470 Krzywda. Roboty objęte niniejszą specyfikacją są to roboty oznaczone kodem, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień[CPV], (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami): W zakresie robót budowlanych: 45000000-7 Roboty budowlane 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Dane ogólne Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej położonego na działce nr ew. 2078 w miejscowości Cisownik gm. Krzywda, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, obsługą komunikacyjną i miejscami postojowymi, altaną grillową oraz oświetleniem terenu. W zakres zamówienia wchodzi: — rozbudowa świetlicy wiejskiej o pomieszczenia kotłowni, toalety ogólnodostępnej oraz przedsionka; — częściowa przebudowa dachu w celu połączenia części dobudowywanej; — wymiana stolarki zewnętrznej okienno-drzwiowej; — termoizolacja świetlicy; — renowacja pomieszczeń; — wykonanie instalacji wewnętrznych wod.-kan., co oraz instalacji elektrycznych w części dobudowywanej; — wymiana wewnętrznej instalacji oświetleniowej; — utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi; — budowa altany grillowej; — budowa zbiornika na ścieki sanitarne; — oświetlenie terenu; — ogrodzenie terenu. Z zakresu robót określonych w/w dokumentacją wyłącza się montaż urządzeń placu zabaw oraz montaż urządzeń siłowni plenerowej, które zostaną zlecone do wykonania odrębnym postępowaniem o udzielenie zamówienia. Szczegółowy zakres zamówienia określony jest dokumentacją projektową oraz przedmiarami robót. Dokumentacja ta stanowi załącznik do niniejszej siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo, jeżeli pełnomocnik - jeżeli został ustanowiony. 2. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp, określonych przez zamawiającego, polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach