Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu na budynku Zespołu Szkół w Dobrzechowie

Gmina Strzyżów ogłasza przetarg

 • Adres: 38100 Strzyżów, ul. Przecławczyka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 761 354 , fax. 172 763 219
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzyżów
  ul. Przecławczyka 5
  38100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 172 761 354, fax. 172 763 219
  REGON: 59291469200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu na budynku Zespołu Szkół w Dobrzechowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu na budynku Zespołu Szkół w Dobrzechowie. Zamówienie obejmuje: Roboty budowlane związane z wymianą pokrycia dachu wraz z łaceniem dachu, remont instalacji odgromowej oraz przebudowę istniejących okien doświetlających przestrzeń strychu na okna połaciowe. W ramach niniejszego zadania przewiduje się wykonanie robót rozbiórkowych: - demontaż instalacji odgromowej, - rozbiórka kominów do poziomu podłogi na strychu, - rozbiórka świetlików, - demontaż pokrycia dachowego, - demontaż łacenia dachu, - demontaż ewentualnych uszkodzonych elementów konstrukcji dachowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453100-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: . Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 4 000,00 zł (słownie: cztery tysięce złotych). 1.1. Wadium może być wniesione w: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110 ) 1.2. Termin wnoszenia wadium upływa w dniu:30.05.2018 r. o godzinie 9:00 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: Bank Spółdzielczy w Strzyżowie nr rachunku:48916800040000039020000040 z adnotacją: "wadium - "Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem dachu na budynku Zespołu Szkół w Dobrzechowie”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: - jedną (1) osobą posiadającą przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, oraz zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) lub spełniającą warunki, o których mowa w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.), tj. osoba której odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych lub spełniającą wymogi o których mowa w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa („świadczenie usług transgranicznych”);

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach