Przetargi.pl
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZEZ SKRZYŻOWANIE ULIC PILECKIEGO - PUŁAWSKA - POLECZKI ORAZ BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W UL. PUŁAWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PILECKIEGO DO UL. ROMERA.

Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 550 18 00 , fax. 0-22 550 18 01
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
  ul. Chmielna 120 120
  00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 550 18 00, fax. 0-22 550 18 01
  REGON: 14146726600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zmid.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZEZ SKRZYŻOWANIE ULIC PILECKIEGO - PUŁAWSKA - POLECZKI ORAZ BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W UL. PUŁAWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PILECKIEGO DO UL. ROMERA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z PRZEPROWADZENIEM ŚCIEŻKI ROWEROWEJ PRZEZ SKRZYŻOWANIE ULIC PILECKIEGO - PUŁAWSKA - POLECZKI ORAZ BUDOWĄ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ W UL. PUŁAWSKIEJ NA ODCINKU OD UL. PILECKIEGO DO UL. ROMERA.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452200005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 3 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 16.000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawcy zostanie dokonana wg formuły, spełnia - nie spełnia. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki ogólne i szczegółowe. 1. Warunki ogólne, Wykonawcy muszą wykazać, że: 1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 1.2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 1.3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej za?pewniającej wykonanie zamówienia. 1.4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać (w zakresie warunków ogólnych), że warunek określony w pkt 1.4. spełnia każdy z Wykonawców, natomiast warunki określone w pkt 1.1., 1.2., 1.3. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy. 3. Warunki szczegółowe: 3.1. Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował zamówienie o złożoności porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, to jest wybudował co najmniej jeden odcinek ścieżki rowerowej o długości nie mniejszej niż 200 m i wybudował lub przebudował sygnalizację świetlną. 3.2. Wykonawca musi mieć do dyspozycji osoby legitymujące się doświadczeniem i kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). Wykonawca przedstawi w ofercie kandydatów na każde stanowisko - Zamawiający nie dopuszcza łączenia stanowisk tzn. jedna osoba na dwa lub więcej stanowisk oraz wskazania większej liczby osób niż jest wymagana - wymienione poniższej wraz z uprawnieniami: STANOWISKO; WYMAGANA LICZBA OSÓB; DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE JAKO KIEROWNIK PODOBNYCH ROBÓT LUB Z-CA KIEROWNIKA (OPIS DOŚWIADCZENIA TJ.: PEŁNIONA FUNKCJA, ZAKRES ROBÓT NAD, KTÓRYM BYŁA PEŁNIONA FUNKCJA - PODAĆ DATY DD/MM/RRRR) 1) KIEROWNIK BUDOWY (ODPOWIEDZIALNY ZA WYKONANIE ROBÓT BRANŻY DROGOWEJ) -1 osoba - 2 lata 2) KIEROWNIK ROBÓT ELEKTRYCZNYCH -1 osoba - 1 rok 3) KIEROWNIK ROBÓT BRANŻY ZIELENI -1 osoba -1 rok Zamawiający wymaga, aby kandydaci na ww. stanowiska (poz. 1-2) posiadali uprawnienia -bez ograniczeń -(w przypadku uprawnień budowlanych wydawanych po 1994 roku tj. zgodnych z wymogami ustawy Prawo budowlane), lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów). Kierownik Budowy i Kierownicy Robót (z wyłączeniem kierownika robót branży zieleni) winni posiadać zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). Osobami - Kandydatami na stanowiska wymienione powyższej mogą być obywatele państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych w budownictwie w Polsce osób z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. 3.3. W zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej, Wykonawca musi wykazać: 3.3.1. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na wartość co najmniej 500.000,00 zł. 3.3.2. Średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie Rachunku zysków i strat pozycja Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów lub Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi) w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać (w zakresie warunków szczegółowych), że warunki określone w pkt 5.3.1., 5.3.2., 5.3.3. spełniają łącznie wszyscy Wykonawcy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu (ogólnych i szczegółowych) należy załączyć: 1.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Pzp 1.2. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp 1.3. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, potwierdzając jednocześnie spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego. Do wykazu winny być dołączone kopie uprawnień budowlanych osób, od których wymagane jest ich posiadanie (przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie Prawo budowlane i dokument potwierdzający przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa). 1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie o którym mowa w pkt. 1.3, Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował. 1.4. Wykaz wykonanych robót w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, ze szczegółowym opisem wykonanych robót, potwierdzając jednocześnie spełnienie warunku określonego przez Zamawiającego. Do wykazu winny być załączone dokumenty potwierdzające, że te roboty zostały wykonane należycie. 1.5. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 1.6. Polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę nie mniejszą niż wymagana przez Zamawiającego. 1.7. Rachunek zysków i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty za okres jak w zdaniu poprzednim. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1.5., składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 4. Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie: 4.1. Oferta musi być podpisana przez wszystkie podmioty lub pełnomocnika. 4.2. Wymagane oświadczenia lub dokumenty wskazane w pkt. 1.2., oraz 1.5, odpowiednio 2, winny być złożone przez każdy podmiot. 4.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty wymienione w pkt. 1.3.; 1.4.; 1.6., 1.7. powinien przedłożyć ten, lub ci spośród wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zmid.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach