Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, znajdującego się pod adresem 91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-012 Łódź, ul.Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 42 6324034 , fax. 42 6324130
 • Data zamieszczenia: 2018-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
  ul.Kilińskiego 102
  90-012 Łódź, woj. łódzkie
  tel. 42 6324034, fax. 42 6324130
  REGON: 004345575
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.lodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, znajdującego się pod adresem 91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w systemie zaprojektuj i wybuduj.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z dostosowaniem parteru budynku użytkowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych, znajdującego się pod adresem 91-746 Łódź, ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3, na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi w systemie zaprojektuj i wybuduj. 2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie poprzez zaprojektowanie, wykonanie i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla rozbudowy i przebudowy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, położonego w Łodzi przy ul. Ks. Stanisława Staszica 1/3. W szczególności do obowiązków Wykonawcy należało będzie utworzenie następujących funkcjonalności: a) Sala terapeutyczna o powierzchni/świetlica ogólna 51,2 m2 b) Sala rehabilitacji/fizjoterapii o powierzchni 51,8 m2 c) Pokój do indywidualnych spotkań 18,8 m2 d) Pracownia terapii zajęciowej o powierzchni 32,1 m2 e) Jadalnia z aneksem kuchennym o powierzchni 51,2 m2 f) Węzeł sanitarny w skład którego wejdą łazienki i toalety wskazane w rozporządzeniu o łącznej powierzchni 40 m2 g) Pokój do wypoczynku 21,6 m2 h) Szatnia o powierzchni 22,0 m2 i) Przestrzenny hol o powierzchni 80 m2 j) Komunikacja, przedsionek o łącznej powierzchni 26,6 m2 co sumarycznie daje powierzchnię 340 m2. W ramach prowadzonych prac adaptacyjnych zostanie wymieniona stolarka okienna oraz stolarka drzwiowa w przedmiotowej części budynku (parter), wykonana izolacja pozioma posadzki, wykonane podłóg z tworzyw umożliwiających utrzymanie ich w czystości z zachowaniem standardów higienicznych. Ściany pomieszczeń zostaną naprawione, uzupełnione braki tynków lub gładzi gipsowych oraz wymalowane ekologicznymi farbami w kolorach i odcieniach odpowiednich do wykorzystywanej funkcjonalności pomieszczenia. W miejscach szczególnie narażonych na działania wody oraz innych czynników powierzchnia ścian zostanie zaopatrzona w glazurę. Wymurowane zostaną nowe fragmenty ścianek działowych, które umożliwią bardziej efektywne korzystanie z pomieszczeń. W planowanym węźle sanitarnym znajdą się toalety dla mężczyzn i kobiet oraz pomieszczenia umożliwiające wykonywanie zabiegów higienicznych dla podopiecznych. Sufity zostaną zabezpieczone podwójna płytą gipsowo kartonową o odpowiedniej klasie ogniotrwałości. Zostanie wydzielona pożarowo klatka schodowa oraz zainstalowany system ostrzegania pożarowego. Wymianie podlegać będzie instalacja centralnego ogrzewania, która na dziś wykonana jest na bazie grzejników Faviera lub równoważnych co uniemożliwia utrzymanie czystości na właściwym poziomie. Wymianie podlegać będą również instalacje wodne zarówno ciepłej jak i zimnej wody oraz instalacja kanalizacyjna, które wykonane są z rur stalowych jak i żeliwnych, które na wskutek naturalnego procesu zużycia stanowią o dużym ryzyku awarii. W ramach instalacji zostanie uruchomiona sieć komputerowa z dostępem do Internetu, instalacja dystrybucji sygnału radiowego i TV, telefoniczna. Pomieszczenia zostaną wyposażone w czujki rozpoznające ruch w pomieszczeniu co umożliwi ochronę obiektu przed kradzieżą. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do SIWZ, w programie funkcjonalno - użytkowym, stanowiących załączniki do opisu przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie : dziesięć tysięcy złotych) w terminie do 23 października 2018 r. do godziny 10:00, przelewem na konto bankowe Zamawiającego: 30 1560 0013 2025 0000 0172 0007. 2. Wadium może być wnoszone : w pieniądzu; w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; gwarancjach bankowych gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wnoszone w innej formie, aniżeli w pieniądzu należy złożyć w formie oryginału do oferty. 4. Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego. 5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia do Zamawiającego – dołączone do oferty. 6. Wykonawca przedstawia potwierdzenie wniesienia wadium w ofercie. 7. Zarówno gwarancje jak i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz muszą wskazywać okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowaną formą wadium na warunkach określonych w ustawie, zostanie wykluczony z postępowania. 9. Zwrot wadium nastąpi w trybie art. 46 ustawy Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W celu potwierdzenia powyższego warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Formularz oferty – załącznik nr 2 do SIWZ; Dowód wniesienia wadium; Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach