Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 17-100 Bielsk Podlaski, ul. Kleszczelowska
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 85 8332760, 8332763 , fax. 858 332 760
 • Data zamieszczenia: 2019-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Kleszczelowska 1
  17-100 Bielsk Podlaski, woj. podlaskie
  tel. 85 8332760, 8332763, fax. 858 332 760
  REGON: 50584924000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-bielsk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń opisanych i wynikających z dokumentacji projektowe w zakresie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy istniejącej kuchni szpitalnej na potrzeby Regionalnego Ośrodka Szkolenia Zespołów Żywienia Szpitalnego według nowoczesnych standardów. Planowana inwestycja polegać będzie na : 1) rozbiórce istniejącej jednokondygnacyjnej części podziemnej przylegającej do elewacji wschodniej budynku, 2) rozbiórce istniejącego stropodachu nad częścią piętra (nad salą konferencyjną) wraz z rozbiórką istniejącego bloku kominowego do poziomu stropu nad parterem, 3) przebudowie istniejącego budynku obejmującej roboty budowlano-instalacyjne zewnętrzne i wewnętrzne, w tym: a) wykonanie częściowych wyburzeń i rozbiórek w obrębie ścian konstrukcyjnych i działowych, b) wykonanie otworów drzwiowych i przejść w ścianach konstrukcyjnych oraz przebić instalacyjnych w stropach, c) wymiana posadzek, tynków i okładzin ściennych, d) całkowita wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej i okiennej, e) całkowita wymiana wewnętrznych instalacji sanitarnych (centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacji mechanicznej) i elektrycznych oraz wyposażenia technologicznego; 4) dobudowie do elewacji wschodniej zespołu wejścia głównego do części szkoleniowo-konferencyjnej z klatką schodową i windą dla niepełnosprawnych, 5) nadbudowie obu istniejących parterowych traktów budynku; 6) przekryciu całości piętra nowoprojektowanym stropodachem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie 50.000,00 złotych (słownie – pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu winno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego, numer 65 1600 1462 1845 3474 9000 0003, z oznaczeniem „Wadium w postępowaniu: na Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę kuchni szpitalnej wraz z dostawą i montażem wyposażenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim” do dnia 02.05.2019 r. do godz. 09:00. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: 1) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; 2) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą w oddzielnej kopercie, a jego kopia została spięta/zszyta wraz z pozostałymi oświadczeniami i dokumentami składającymi się na ofertę. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego złożone w terminie związania ofertą. Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy 2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego 3) Pełnomocnictwo

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach