Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 4 w Warszawie oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-513 Warszawa, Nowogrodzka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 661 14 35, , fax. 226 611 471
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  Nowogrodzka 1/3/5
  00-513 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 661 14 35, , fax. 226 611 471
  REGON: 15725935000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/rodzina/bip-postepowanie-o-udzielenie-zamowienia-publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 4 w Warszawie oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej na terenie nieruchomości przy ul. Brackiej 4 w Warszawie na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt 2, z zastrzeżeniem pkt 4, oraz wykonywanie przeglądów i czynności konserwacyjnych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja, która obejmuje: 1) projekt budowlano-wykonawczy, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ; 2) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), stanowiącą załącznik nr 9 do SIWZ; 3) przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ; 4) wzory umów stanowiące załączniki 4.1 i 4.2 do SIWZ. 3. Nomenklatura według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45331220-4 – instalacje klimatyzacyjne; 39717200-3 – urządzenia klimatyzacyjne; 45311200-2 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji, o której mowa w pkt 2 ppk 1-3. 4.1 Wykonawca, powołując się na rozwiązania równoważne, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego materiały lub urządzenia spełniają wymogi funkcjonalne, techniczne i jakościowe określone w tej dokumentacji i w załączniku nr 11 do SIWZ pn. „Parametry równoważności urządzeń”. W przypadku gdy wykonawca zastosuje rozwiązania równoważne, zobowiązany jest wypełnić: 1) załącznik nr 2.2 do SIWZ – FC-1B, w którym wyszczególni wszelkie materiały, urządzenia oraz roboty budowlane ujęte we własnej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.4.2 ppkt 2; 2) załącznik nr 2.4 do SIWZ – FC-2B, w którym – w kolumnie nr 2 – wskaże z nazwy równoważne urządzenia, a w kolumnie nr 3 – także ilość urządzeń, które wymagają czynności konserwacyjnych. 4.2 Stosując rozwiązania równoważne, wykonawca obowiązany jest złożyć wraz z ofertą: 1) karty katalogowe wszystkich materiałów i urządzeń lub inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych przez Zamawiającego – na potwierdzenie równoważności; 2) własną, kompletną dokumentację projektową, obejmującą w szczególności: a) projekt budowlano-wykonawczy, b) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiar robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45331220-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy sporządzić: 1.1. w jednym egzemplarzu, w języku polskim; 1.2. na druku FO lub według wzoru tego druku stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, poprzez odpowiednie jego wypełnienie; 1.3. na drukach FC lub według wzorów tych druków stanowiących odpowiednio: załącznik nr 2.1 (FC-1A) i 2.3 (FC-2A) albo 2.2 (FC-1B) i 2.4 (FC-2B) do SIWZ, poprzez odpowiednie ich wypełnienie; 1.4. składając wraz z ofertą: 1) aktualne na dzień składania ofert, dokumenty, o których mowa w pkt 8.1 SIWZ; 2) własną dokumentację projektową, o której mowa w pkt 3.4.2 ppkt 2 SIWZ – jeżeli dotyczy; 3) karty katalogowe lub inne dokumenty, o których mowa w pkt 3.4.2 ppkt 1 SIWZ – jeżeli dotyczy. UWAGA! Wraz z ofertą wykonawca obowiązany jest sporządzić i złożyć dwa formularze cenowe: 1) w przypadku wykonywania robót budowlanych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej wg dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.2 SIWZ, oraz dostarczenia urządzeń wyszczególnionych w tej dokumentacji, wykonawca sporządzi i złoży: a) FC-1A stanowiący załącznik nr 2.1 do SIWZ oraz b) FC-2A stanowiący załącznik nr 2.3. do SIWZ; 2) w przypadku wykonywania robót budowalnych w zakresie instalacji klimatyzacyjnej wg własnej dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.4.2 ppkt 2 SIWZ, oraz dostarczenia urządzeń równoważnych, o czym mowa w pkt 3.4 SIWZ, wykonawca sporządzi i złoży: a) FC-1B stanowiący załącznik nr 2.2 do SIWZ oraz b) FC-2B stanowiący załącznik nr 2.4 do SIWZ. 2. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone na druku lub wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 2) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sporządzone na druku lub wg wzoru druku stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania – w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 2. Jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji innych podmiotów - załącza do oferty zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach