Przetargi.pl
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”

Gmina Krosno Odrzańskie ogłasza przetarg

 • Adres: 66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Parkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 835 017 , fax. 683 835 122
 • Data zamieszczenia: 2019-08-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Krosno Odrzańskie
  ul. Parkowa 1
  66-600 Krosno Odrzańskie, woj. lubuskie
  tel. 683 835 017, fax. 683 835 122
  REGON: 97077026700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w budynku i przy budynku Żłobka Miejskiego w m. Krosno Odrzańskie, ul. Piastów 6d. Zakres robót budowlanych obejmuje: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni na istniejącym tarasie. Celem stworzenia bardziej „przyjaznej” dzieciom nawierzchni na tarasie przed budynkiem, od strony południowej projektuje się położenie nawierzchni, w postaci płyt EPDM gr. 25 mm, na istniejącym tarasie wykończonym kostką betonową typu „Polbruk” o powierzchni 116 m2. Kolor do wyboru przez Zamawiającego. W celu pozbycia się wilgoci projekt przewiduje - od strony tarasu: W części podpiwniczonej należy odkopać ściany piwnicy do poziomu ławy fundamentowej na szerokości 1 m i długości 13 m. Zabezpieczyć istniejącą ścianę preparatem gruntującym i dwoma warstwami powłokowej masy bitumicznej, modyfikowanej SBS do izolacji ścian fundamentowych. Ocieplić ścianę styropianem EPS – P 100 grubości 15 cm. Od zewnątrz zabezpieczyć folią kubełkową, wypustkami w stronę warstwy ocieplenia. W części niepodpiwniczonej należy odkopać ściany fundamentowe na szerokości 1 m, głębokości 1 m i długości 16 m. Zabezpieczyć istniejącą ścianę preparatem gruntującym i dwoma warstwami powłokowej masy bitumicznej, modyfikowanej SBS do izolacji ścian fundamentowych. Ocieplić ścianę styropianem EPS – P 100 grubości 10 cm. Ułożenie nawierzchni w postaci płyt EPDM gr. 25 mm, na istniejącym tarasie wykończonym wylewką betonową o powierzchni 19 m2. Przed ułożeniem płyt EPDM należy uszczelnić wylewkę betonową i zabezpieczyć przeciw-wodnie np. papą termozgrzewalną. Nawierzchnię układać w spadku na zewnątrz 1%. Wymianę nawierzchni z płytek ceramicznych istniejących schodów zewnętrznych z tarasu na nowe płytki ceramiczne antypoślizgowe, mrozoodporne. Powierzchnia ok. 5 m2. Montaż i zakup balustrady tarasu i schodów. Demontaż i utylizacja istniejącej balustrady. Montaż nowej balustrady typowej – ze stali nierdzewnej, wysokości 110 cm z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego z prześwitami max. 12 cm – długość ok. 55 m
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45214000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 26 sierpnia 2019 r. do godz. 11.00 do wniesienia wadium w wysokości 3.000,00 złotych (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w formach określonych w Ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) na podstawie art.45 ust.6 ustawy, tj: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804, oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim, Santander Bank Polska S.A, Nr 64 1090 1551 0000 0000 5500 1056, z dopiskiem: Wadium – „Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Pierwszy Żłobek Miejski w Krośnie Odrzańskim szansą na poprawę sytuacji zawodowej opiekunów”. Kopię przelewu należy załączyć do oferty.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy, przystępujący do postępowania, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach